BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojna-Duch Elżbieta (Uniwersytet Warszawski)
Title
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - aktualne problemy
The Internal Audit of Public Finances - Current Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 337-350, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny
Public finance, Internal control, Internal audit
Note
summ.
Abstract
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych - instytucja nieznana do niedawna prawu i polskiej doktrynie finansów i prawa finansowego - w ciągu ponad dziesięciu lat przeszedł znaczące zmiany prawne. Kierunek tych zmian należy oceniać pozytywnie, a ujednolicenie form kontroli na poziomie ustawy w całym sektorze finansów publicznych spowodowało zbliżenie polskich regulacji do wypracowanych przez międzynarodowe organizacje audytowe (w tym przede wszystkim Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kilka dyskusyjnych problemów, które mogłyby być przedmiotem dalszych rozważań dotyczących rozwoju instytucji audytu wewnętrznego w przyszłości i przyczynić się do jego doskonalenia. Obowiązujące bowiem regulacje prawne nie rozwiązały ostatecznie wielu problemów praktycznych związanych ze stosowaniem audytu wewnętrznego. Ponadto niektóre zmiany, wprowadzane kolejnymi wersjami ustawy o finansach publicznych, stawiają przed praktyką i teorią nowe wyzwania i problemy dotyczące zarówno kwestii ustrojowych, jak i metodyki audytu.(fragm. tekstu)

The Public Finance Act passes the evolution of the internal audit and management control. The discussion paper highlighted the problems that could be subject to further consideration, in terms of: 1) the coordination tasks of internal audit and management control 2) internal audit and internal control of the institutional 3) to formalize the audit process 4) the adjustment procedure for advisory activities, 5) the risk analysis 6) the independence of internal audit(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E.: Kontrola czy audyt Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola Państwowa", numer specjalny, luty 2002.
 2. Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2012.
 3. Chojna-Duch E.: Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" 2010, nr 1.
 4. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, NIK, Warszawa 2005.
 5. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych; załącznik do komunikatu: "Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego" (Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 24).
 6. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, pod red. K. Winiarskiej, Szczecin 2011.
 7. Kosikowski C.: Reforma finansów w Polsce w światle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009, nr 12.
 8. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H.: Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 9. Kurowski L.,Sochacka-Krysiak K.: Podstawy kontroli finansowej, PWE, Warszawa 1981.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21, poz. 108).
 11. Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań na podstawie standardów kontroli INTOSAI i praktyki, Najwyższa Izba Kontroli, INTOSAI 3000, Warszawa 2009.
 12. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092).
 13. Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
 14. Winiarska K.: Pojęcie i klasyfikacja kontroli zarządczej w literaturze światowej, maszynopis niepublikowany, Szczecin 2012.
 15. Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Warszawa 2003, www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu