BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawełczyk Marzena
Title
Odpady medyczne jako przedmiot audytu wewnętrznego w szpitalu
Medical Waste as a Subject of Internal Audit in the Hospital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 379-390, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Audyt wewnętrzny, Szpitalnictwo, Odpady niebezpieczne, Odpady medyczne
Management in healthcare, Internal audit, Hospital service, Hazardous wastes, Medical waste
Note
summ.
Abstract
Odpady medyczne dzieli się na zakaźne, specjalne i pozostałe. Schemat podziału jest prosty, jednakże jego poprawna realizacja jest już bardziej złożona i trudna, ponieważ gospodarowanie odpadami powstającymi w szpitalu stwarza wiele problemów organizacyjnych i finansowych dla zarządzających szpitalem. Koszty usunięcia odpadów komunalnych, w porównaniu z unieszkodliwianiem medycznych odpadów niebezpiecznych, są znacznie niższe. Odpowiednio prowadzona gospodarka odpadami w placówkach służby zdrowia pozwala na znaczne oszczędności finansowe oraz wpływa pozytywnie na stan sanitarny tych placówek, a także na stan środowiska naturalnego. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i klasyfikacji odpadów medycznych oraz ocena ryzyka gospodarki odpadami.(fragm. tekstu)

The hospital is an establishment of a special nature in terms of specificity and the type of business. This is critical for the generation of waste exceptional in terms of type and character. Prerequisites for proper waste management in the hospital is aware of the conduct of employees and continuous surveillance. The legislation set out in detail the treatment of medical waste in the hospital. Specific guidelines are also rooms used for storage of waste, including facilities for cleaning and disinfection and storage of trucks for disposal. The hospitals also bears the obligation to establish procedures for dealing with waste, and instructions specifying how they stand separate collection.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kowalska M., Głuszyński P., Biernacki R.: Poradnik klasyfikacji i segregacji odpadów powstających w służbie zdrowia, OTZO "3R", Kraków 2003.
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1206).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2010, nr 139, poz. 940).
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r.: Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010, nr 249, poz. 1673).
  5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach (Dz.U. 2001, nr 63, poz. 638).
  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 628).
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150).
  8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005, nr 180, poz. 1495_
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu