BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Mirosław (Biuro Rachunkowo-Audytorskie "Storno")
Title
Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego
The Quality of the Financial Statements of Local Government Units as the Basis of their Reliability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 393-404, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Samorząd terytorialny, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Financial reporting, Local government, Reliability of financial report
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie głównych cech jakościowych, którymi powinno charakteryzować się sprawozdanie finansowe jednostki oraz pokazanie, w jaki sposób biegły rewident ogranicza ryzyko badania, aby wydana przez niego opinia o sprawozdaniu finansowym dawała użytkownikowi sprawozdania finansowego wystarczającą pewność, że od strony jakościowej sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych zniekształceń informacji finansowych, a jeśli takie zniekształcenia zawiera, to zostały one przez biegłego rewidenta zauważone i opisane w opinii bądź w raporcie.(fragm. tekstu)

The article presents the main qualitative characteristics of financial statements, and it shows how an auditor limits the audit risk so that his opinion about the financial statement can give its user full confidence that from the qualitative point of view the statement is free from any gross distortions of financial facts.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jurczyga M.: W księgach i sprawozdaniu można pominąć nieistotne informacje, "Rzeczpospolita" 2012, nr 136 (9256).
  2. Kwasiborski A.: Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdania finansowego, Rewiks Sp. z o.o., Warszawa 2004.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, Warszawa 2011.
  4. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 200, Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.
  5. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
  7. Wielgórska-Leszczyńska J.: Przydatność efektów badania sprawozdań finansowych. Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym - Materiały pokonferencyjne, Jachranka 4-6 listopada 2009, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu