BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Berdowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kućmierczyk Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza i ocena zagrożeń wykluczeniem cyfrowym w regionie śląskim
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 229-258, bibliogr. 34 poz., tab., wykr.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Technologia informacyjna, Wykluczenie cyfrowe
Knowledge-based economy, Information society, Information Technology (IT), Digital divide
Abstract
Jednym z podstawowych problemów współczesnych społeczeństw jest występowanie wykluczenia społecznego. Wykluczenie społeczne jest terminem bardzo złożonym. Jak pisze J.Orczyk, pojęciu temu można przypisywać różne znaczenia i zakres. Zakres wykluczenia wskazuje na odsetek osób, które nie mogą uczestniczyć w pewnych, w danej społeczności aprobowanych i dominujących formach aktywności. Znacznie trudniejsze jest określenie głębokości wykluczenia. W odniesieniu do pracy można pośrednio ją wskazać poprzez sumę nakładów jednostkowych, które trzeba ponieść, aby stworzyć warunki umożliwiające podjęcie oficjalnej pracy jako najbardziej aprobowanej społecznie formy aktywności dla określonej grupy dotychczas wykluczonych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cullen R. (2001). Addressingthe Digital Divide. "Online Information Review", 25 (5), 2001.
 2. Deschamps C. Can Libraries Help Bridge the Digital Divide?
 3. http://www.nordinfo.helsink.fi/publications/nordnytt/nnytt4_01/deschamps.htm, odczyt : 05.03.2008.
 4. Diagnoza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim - raport z badań. Centrum Badań i Ekspertyz (2008). Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 5. Ekonomia rozwoju (2007). Red. R.Piasecki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. e-Inclusion : New Challenges and Policy Recommendations (2005).
 7. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/kaplan_report_einclusion_final-version.pdf, odczyt : 29.03.2009.
 8. Global Economic Prospects 2008 : Technology Diffusion in the Developing World (2008).
 9. http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPEOSPECTS/GEPEXT/EXTGEP2008/0"contentMDK:21603882-menuPK:4503397-pagePK:64167689-piPK:64167673-the SitePK:4503324,00.html, odczyt : 31.03.2009.
 10. The Global Information Technology Report 2008-2009 (2009).
 11. http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20 Report/index.htm, odczyt: 30.03.2009.
 12. Knap A. Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (2008).
 13. http://www.edukacja.warszawa.pl/plik.php?id=1552, odczyt: 31.03.2008.
 14. Ministerial Declaration Approved Unanimously on 11 June 2006 (2006). Riga, Latvia.
 15. Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem. Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne (2008). EFICOM, Warszawa.
 16. Porębski L. (2009). Społeczeństwo informacyjne jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju.
 17. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/185-193.pdf, odczyt: 29.03.2009.
 18. Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich (2008). Red. D.Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 19. Salinas R. (2003). Addressing the Digital Divide through Collection Development. "Collection Building", 22 (3).
 20. Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2009 (2009). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 21. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki z badań statystycznych z lat 2004-2007 (2007). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 22. Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej (2008).
 23. http://www.stat.gov.pl, odczyt: 29.03.2009.
 24. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 25. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (2009). Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 26. Streszczenie Raportu o Rozwoju Społecznym Programu Narodów Zjednocznych ds. Rozwoju. Red. W.Cellary.
 27. http://www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/streszczenie.htm, odczyt : 31.03.2009.
 28. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce (2006). Red. A.Rączaszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 29. The Millenium Development Goals Report 2005 (2005). United Nations, New York.
 30. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 roku (2009). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 31. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm, odczyt: 23.02.2010.
 32. http://www.internetworldstats.com/stats.htm, odczyt: 24.03.2009.
 33. http://www.stat.gov.pl/cpc/rde/xbcr/gus/PUBL_ICT_gospodarstwa _domowe_2008_cz._I.xls, odczyt: 15.10.2010.
 34. http://www.witrynawiejska.pl, odczyt:23.02.2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu