BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Programy wieloletnie jako przykład stosowania wieloletniego planowania budżetowego
Multi-Year Programs in Poland as an Example of Multi-Year Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 29-41, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Planowanie budżetowe, Planowanie długoterminowe
Public finance, Budget planning, Long-term planning
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania programów wieloletnich, ze szczególnym uwzględnieniem zmienności i trafności planowania wydatków na nie oraz skuteczności w osiąganiu zakładanych w nich rezultatów. W ocenie tej wykorzystano autorską metodę klasyfikowania programów wieloletnich na cztery grupy: programy skoncentrowane na skuteczności, programy skoncentrowane na wydatkach, programy źle zorganizowane i programy, których rezultaty nie zależą od wydatków...Realizacja programów wieloletnich to jeden z elementów wieloletniego planowania budżetowego. Wprawdzie ich wprowadzenie wyprzedziło znacznie moment całościowego objęcia procedurą wieloletniego planowania budżetowego budżetu państwa w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, jednak zobligowanie dysponentów budżetowych nadzorujących realizowanie tych programów do przedstawiania oprócz informacji o wydatkach także informacji sprawnościowej pozwala na precyzyjną ocenę skuteczności ich realizacji.(fragment tekstu)

The paper presents the implementation of multi-year programs in Poland. They are established in conjunction with the objectives of the strategic development of the country. This paper aims to assess the volatility and accuracy of budgeting of multi-year programs and the effectiveness of these programs in achieving the intended results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2009 rok, NIK, Warszawa 2010.
  2. Informacja na temat realizacji w 2009 roku wieloletnich programów wsparcia projektów inwestycyjnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
  3. Informacja o wynikach kontroli realizacji programu wieloletniego "Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010", NIK, Warszawa 2010.
  4. Gajl N., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1986.
  5. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
  6. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2006.
  7. Stankiewicz J., Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego planowania finansowego w aspekcie budżetu zadaniowego i wieloletnich planów finansowych w Polsce, w: System prawa finansowego, red. E. Ruśkowski, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
  8. Szołno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, UMCS, Lublin 2007.
  9. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu