BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych
Personality Determinants of Employees' Attitudes Towards Organizational Changes
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 2, s. 95-106, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Postawy pracowników, Osobowość pracownika, Zmiany organizacyjne
Employee conducts, Employee's personality, Organisational change
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wprowadzanie zmian organizacyjnych to żmudny proces wymagający otwartości, przełamywania wielu barier psychologicznych i gotowości porzucenia starych nawyków i przyzwyczajeń zawodowych. Implementacja zmian w dużej mierze zależy od indywidualnego nastawienia pracowników i przybrania odpowiedniej postawy wobec zmian. Cechy osobowości odgrywają w tym procesie duże znaczenie w szczególny sposób określając adaptacyjne możliwości pracownika do zmieniającego się środowiska zawodowego. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia znaczenia osobowości charakteryzowanej przy pomocy czynników w ujęciu koncepcji Big Five w kształtowaniu postawy wobec zmian dziejących się w miejscu pracy. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieją i jaki przybierają charakter zależności między wymiarami osobowości w ujęciu Wielkiej Piątki a postawą pracowników wobec zmian. (abstrakt oryginalny)

The introduction of organizational change is a painstaking process requiring openness, the overcoming many psychological barriers, and a willingness to abandon old habits and professional routines. To a great extent, the implementation of changes depends on the individual attitudes of employees and their taking on of appropriate attitudes with respect to change. Personality traits play a large role in this process. This is especially true with respect to the specifying of employee adaptive capacity in a shifting professional environment. This article attempts to determine the significance of personality - characterized by factors as described by the Big Five concept - in shaping attitudes towards changes taking place in the workplace. The aim of this study was to examine if there are any dependencies between the personality dimension as defined by the Big Five and employee attitude of towards change as well as to describe its character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carnall C.A. (1990), Managing change in organizations, wyd. 4, Prentice Hall, New York.
 2. Czerska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 3. Gallacher C. (1999), Managing change in library and information services, Aslib, IMI, London.
 4. Hal C.S., Lindzey G. (2002), Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Lubrańska A. (2004), Człowiek wobec zmian w organizacji, "Folia Psychologica", nr 8.
 6. Majchrzak J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE, Poznań.
 7. Strelau W.J., red. (2004), Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 8. Szarota P. (1995), Polska Lista Przymiotnikowa (PLP): narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, "Studia Psychologiczne", nr 33.
 9. Wolan-Nowakowska M. (2000), Psychologiczne właściwości Skali Postaw Pracowników Wobec Zmian, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie", nr 8.
 10. Wolan-Nowakowska M. (2002), Wybrane wymiary osobowości a postawa wobec zmian pracowników firm prywatnych i państwonych, [w:] D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1997), Inwentarz Osobowościowy NEO-FFI Costy i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 12. Zimbardo P.G., Leippe M.R. (2004), Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 13. Zimbardo P.G. (1999), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu