BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyrda-Maciałek Sylwia (Państwowa Wyższa Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławcu), Dyrda Grażyna (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Title
Rola klasteringu w aktywizacji lokalnych rynków pracy na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
The Role of Clustering in Activation Local Labour Markets on the Example of Selected EU - Member Countries
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 171-180
Issue title
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Keyword
Rynek pracy, Aktywizacja rynku pracy, Lokalny rynek pracy
Labour market, Labour market activation, Local labour market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji europejskich klastrów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki, wielkości i struktury zatrudnienia w sieciach na tle ogólnej sytuacji, w wybranych branżach oraz na terytorialnych obszarach funkcjonowania klastrów. Do realizacji celu badawczego posłużono się analizą opisową i porównawczą przeprowadzoną na podstawie krajowych i międzynarodowych sprawozdań i raportów z zakresu klasteringu oraz publikacji unijnych. (fragment tekstu)

The most important problem of the European Union member countries is a progressive unemployment and a lake of initiatives that used to stimulate a local enterprise development. The EU makes efforts to activate local labour markets and a rise of employment. An effective way of gaining a financial support is a participation in cluster structures. The EU conception of clustering development is a method of competitiveness rising that ensues by a cooperation in some fields and a rivalry in the others. A market success of cluster is usually caused by cooperation advantages that makes a structure which simplify information flow, technologies exchanging, stimulating an innovation and helps with new job places creating.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. T. Brodzicki, S. Szultka: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. ,,Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110), Warszawa 2002, s. 46-47.
  2. Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 304-305.
  3. P. Cooke: Clusters Key Determinant of Economic Growth: The Example of Example of Biotechnology, W: Clusters Policies - Clusters Development. Red. A. Mariussen. Stockholm 2001, s. 24.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu