BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabus Małgorzata (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni)
Title
Opór wobec zmian - źródła indywidualne i uwarunkowania organizacyjne
Resistance to Change - the Individual and Organizational Sources
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 2, s. 37-49, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zmiany organizacyjne, Postawy pracowników
Organisational change, Employee conducts
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opór wobec zmian jest sposobem radzenia sobie jednostki z niepewnością, jaką niesie zmiana. W artykule przybliżono pojęcie oporu wobec zmian, koncentrując się na jego źródłach osobowych oraz posiłkując się koncepcją innowacyjności - adaptacyjności M. Kirtona i badaniami S. Orega. Wprowadzono także typologię osób, uwzględniając ich nastawienia wobec zmian. Ponadto wskazano na uwarunkowania organizacyjne, wzmacniające opór wobec zmian. (abstrakt oryginalny)

Resistance to change is a way of coping with the uncertainty that are brought about by change. This article introduces the notion of resistance to change. It focuses on its personal sources using the adaptation-innovation theory as formulated by M. Kirton as well as examinations performed by S. Oreg. It also introduces a typology covering personal attitudes to change. Moreover, it points to organizational conditions that fortify resistance to change. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burnes B., By R.T. (2012), Leadership and Change: The Case for Greater Ethical Clarity, "Journal of Business Ethics", nr 108, s. 239-252.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa.
 4. Chrościcki Z. (1999), Zarządzanie firmą, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 5. Czerska M. (2002), Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń.
 6. van Dam K., Oreg S., Schyns B. (2008), Daily Work Contexts and Resistance to Organisational Change: The Role of Leader-Member Exchange, Development Climate, and Change Process Characteristics, "Applied Psychology: An International Review", nr 57.
 7. Diamond M.A. (1986), Resistance To Change: A Psychoanalytic Critique Of Argyris And Schon's Contributions To Organization Theory And Intervention, "Journal of Management Studies", vol. 23, nr 5.
 8. Edwards W.R. (2003), Openness to change: Correlates and organizational consequences, "Dissertation Abstracts International, Section B: The Sciences and Engineering", vol. 63 (10-B).
 9. Ford J.D., Ford L.W., d'Amelio A. (2008), Resistance To Change: The Rest Of The Story, "Academy of Management Review", vol. 33, nr 2.
 10. Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 11. Jetten J., Hutchison P. (2011), When groups have a lot to lose: Historical continuity enhances resistance to a merger, "European Journal of Social Psychology", nr 41.
 12. Kernan M.C., Hanges P.J. (2002), Survivor Reactions to Reorganization: Antecedents and Consequences of Procedural, Interpersonal, and Informational Justice, "Journal of Applied Psychology", vol. 87, nr 5.
 13. Kirton M.J. (1976), Adaptors and Innovators: A Description and Measure, "Journal of Applied Psychology", vol. 61, nr 5.
 14. Kirton M.J. (1992), Adaptors and Innovators: Problem-solvers in Organizations, Readings in Innovation.
 15. Kirton M.J., Bailey A., Glendinning W. (1991), Adaptors and Innovators: Preference for Educational Procedures, "The Journal of Psychology", nr 4(125).
 16. Kotter J.P. (2008), Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń, [w:] Sekrety skutecznych liderów biznesu, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 17. Lundy O., Cowling A. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 18. Maxwell J.C. (2007), Być liderem, Wydawnictwo Medium, Konstancin-Jeziorna.
 19. Oreg S. (2003), Resistance to change: Developing an individual difference measure, "Journal of Applied Psychology", nr 88.
 20. Oreg S., Bayazit M., Vakola M. i wsp. (2008), Dispositional Resistance to Change: Measurement Equivalence and the Link to Personal Values Across 17 Nations, "Journal of Applied Psychology", vol. 93, nr 4.
 21. Raza S.A., Standing C. (2011), A Systemic Model for Managing and Evaluating Conflicts in Organisational Change, "Systemic Practice & Action Research", nr 24.
 22. Zand D.E., Sorensen R.E. (1975), Theory of Change and the Effective Use of Management Science, "Administrative Science Quarterly", vol. 20.
 23. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu