BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosińska Dorota (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Statistical Inference from Complex Sample with SAS on the Example of Household Budget Surveys
Wnioskowanie statystyczne z prób złożonych z SAS na przykładzie badania budżetów gospodarstw domowych
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 269, s. 167-174, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications
Keyword
Wnioskowanie statystyczne, Budżet gospodarstwa domowego, Programy komputerowe
Inferential statistics, Budgets of households, Computer programs
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wiele badań reprezentacyjnych nie opiera się na prostych próbach losowych, a zwykle na próbach złożonych: z nierównymi prawdopodobieństwami wyboru jednostek, z warstwowaniem, z zespołami i wieloma stopniami losowania. Aby uzyskać oszacowania parametrów, wszystkie dane indywidualne są ważone nie tylko wagami wynikającymi z zastosowanego schematu losowania próby i warstwowania przed wylosowaniem próby, lecz także ze względu na braki odpowiedzi i błędy pokrycia. Standardowe statystyczne pakiety komputerowe są odpowiednie dla prób prostych niezależnych. W przypadku prób złożonych dają one obciążone wyniki i zniekształcają wariancje estymatorów parametrów, czyli wnioskowanie statystyczne o populacji jest niepoprawne. Celem referatu jest prezentacja możliwości wykorzystania oprogramowania SAS w metodzie reprezentacyjnej. W przykładach wykorzystano dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2008. (abstrakt oryginalny)

Many sample surveys are not based on simple or unrestricted random samples, but usually on complex samples with stratification, clustering, unequal inclusion probabilities and multistage sampling. To estimate a parameter, all individual data from complex sample must be weighted by weights connected with sample selection scheme and statification and adjusted for nonresponse and noncoverage errors. Standard statistical computer software is correct for statistical inference from unrestricted random sample, but not from complex sample. The aim of this paper is to present utility of SAS software to statistical inference from complex sample. Data from Household Budget Survey 2008 were used in examples. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bracha C. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Gołata E. (2009), Wybrane zagadnienia metody reprezentacyjnej, W: Frątczak E. (Editor), Wielowymiarowa analiza statystyczna. Teoria - przykłady zastosowań z systemem SAS, Warsaw School of Economics, Warsaw, chapter 3, pp. 83-116.
  3. Levy P.S., Lemeshow S. (2008), Sampling of population, methods and applications, Wiley.
  4. SAS. (2011), http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/91pdf/index.html.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1897
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu