BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Applicability of the Multi-Group Confirmatory Factor Analysis to Construction of Business Sentiment Indicators
Zastosowanie konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla wielu grup do tworzenia wskaźników koniunktury
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 269, s. 183-190, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications
Keyword
Analiza czynnikowa, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej, Studium przypadku
Factor analysis, Synthetic indicator of the business climate, Case study
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiony został zbiór argumentów za korzystaniem z konfirmacyjnej analizy czynnikowej dla wielu grup przy tworzeniu wskaźników nastroju w badaniach koniunktury. Rzetelny pomiar, umożliwiający wiarygodne porównania średnich wartości wskaźnika między okresami wymaga zapewnienia zgodności pomiaru na każdym w trzech podstawowych poziomów - zgodność konfiguracji, zgodność skali i zgodność punktu referencyjnego (skalarnej). W artykule postawiono hipotezę, że jedynie zbiór pytań, które są spójne wewnętrznie, mogą stworzyć podstawę do konstrukcji wskaźnika nastroju. Pierwsza próba zweryfikowania tej hipotezy przeprowadzona została w oparciu o studium przypadku. Podjęto próbę stworzenia wskaźników nastroju w przemyśle przetwórczym na podstawie dwóch zbiorów pytań. Wyniki wskazują, że jedynie dla zmiennych tworzących konceptualną całość i odwołujących się do przyszłości, możliwa była estymacja modelu, w którym spełniony jest warunek częściowej zgodności pomiaru.(abstrakt oryginalny)

The paper presents arguments that advocate for application of the multi-group confirmatory factor analysis as a tool for constructing sentiment indicators in business surveys. Reliable measurement and comparisons of the sentiment mean between periods require measurement invariance on its three basic levels-configural, metric and scalar invariance. It is hypothesized that only sets of questions that are internally coherent can serve as a group of proxies for business sentiment indicator. An attempt to construct two different sentiment indicators for manufacturing industry is performed. The results show that only for the set of coherent proxies it is possible to estimate model with measurement invariance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bollen K. (1989) Structural Equations with Latent Variables, New York
  2. Brown T. (2006) Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, The Guilford Press, New York
  3. Davidov E. (2008), A Cross Country and Cross-Time Comparison of the Human Values Measurements with the Second Round of the European Social Survey, Survey Research Methods, vol. 2 No. 1, pp. 33-46
  4. European Economy (2006): The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys, European Commission, Special Report no. 5
  5. Górniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków
  6. Hox J. (2002), Multilevel Analysis: techniques and applications, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah
  7. Kaplan D. (2009), Structural equation modeling. Fundation and Extentions, Sage, Los Angeles.
  8. Steenkamp J., Baumgartner H. (1998) Assessing Measurement Invariance in Cross-National Consumer Research, The Journal of Consumer Research, Vol. 25, No. 1 (Jun., 1998), pp. 78-90
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1895
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu