BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej, Grzelak Aleksander
Title
Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój rolnictwa w okresie transformacji
Macroeconomic Conditioning Effects on Position of Agriculture in the Period of Transition
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 30, s. 13-35, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Polityka pieniężna, Sytuacja makroekonomiczna, Analiza danych statystycznych
Rural development, Systemic transformation, Monetary policy, Macroeconomic situation, Statistical data analysis
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule dokonano oceny rozwoju rolnictwa w Polsce przez pryzmat polityki pieniężnej i fiskalnej. Zakres czasowy rozpatrywanych zagadnień odnosi się do lat 1991-2001. Jest to więc okres zbieżny z transformacją gospodarki w Polsce. Główny obszar rozważań związany jest z modelem "wahadła". Aplikacyjne walory tego modelu zostały wykorzystane do wyjaśnienia podstawowych problemów badawczych, do których w artykule zaliczono m.in.: znaczenie makroekonomii dla rozwoju rolnictwa, rozpoznanie mechanizmów reprodukcji w okresie transformacji, ocena sytuacji ekonomicznej rolnictwa. W pracy wykorzystano dane statystyczne GUS oraz różnorodną literaturę w zakresie poruszanego tematu. (fragment tekstu)

The main aim of the article is presentsing of macroeconomic determinants, in range of fiscal and financial policy, influencing on situation of agriculture in 90-th. One can realized it use model of pendulum that explains basic correlations of macroeconomic parameters in context of character of fiscal and financial policy. One can stated, that in period of transition, economic policy wasn't alternating in range of different opctions in econmic policy towards agriculture. Defensive liberal (monetary) optionl was dominated. In effected income situation of agriculture making worse, structural changes were blocked and process of socialization was carry on. Agriculture sector thorough enlarged supplies of unused factors of production (employment and land) neutralized in examined period the costs of transition of economy. Besides one can noticed, that improvement of condition of polish agriculture depend not only on profitability farm production, but proper development of institution creating structural changes in the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 2. Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural Economics and Agribusiness, J. Wiley and Sons Inc., N.York 1992.
 3. Czyżewski A., Rolnictwo a polityka rządu, w: W. Dymarski (red.), Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 4. Czyżewski A., Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie, w: A. Czyżewski (red.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, Wyd. ODR w Sielinku, Poznań 1995.
 5. Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 6. Czyżewski A., Makroekonomiczne determinanty polityki gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w okresie transformacji, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 3, 2001, z. 2.
 7. Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, Materiały konferencyjne. VII Kongres Ekonomistów Polskich, sesja II, Warszawa 2001.
 8. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J., Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 9. Czyżewski A., Henisz A., Ekonomia czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie, w: A. Czyżewski (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Zeszyty Naukowe, nr 13, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 10. Dąbrowski J., Bastek G., Kwieciński A., Zmiany instrumentów polityki handlowej w obrotach artykułami rolno-spożywczymi w Polsce - lata 1986-1994, w: Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej. Materiały i Raporty, Warszawa 1994.
 11. Dziewulski J., Teoria ekonomiczna Róży Luksemburg, PWN, Warszawa 1989.
 12. Fiszel H., Renta gruntowa - kandydat do rehabilitacji, "Życie Gospodarcze" 1957, nr 21.
 13. Frenkel I., Struktura społeczno-demograficzna gospodarstw rolnych i jej wpływ na procesy restrukturyzacji rolnictwa - wybrane zagadnienia, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", CCCVIII, Rolnictwo, cz. 1, Poznań 1999.
 14. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z., Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.
 15. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 16. Kujaczyński T., Banki spółdzielcze w obsłudze gospodarki żywnościowej po 1989 r., na przykładzie województwa poznańskiego, "Roczniki Naukowe SERiA" t. 1, 1999, z. 2.
 17. Michna W., Bezrobocie na wsi i możliwości jego ograniczenia, IERiGŻ, Warszawa 1999.
 18. Mieszczanowski M., Teoria renty absolutnej, PWN, Warszawa 1964.
 19. Neill T.P., The Physiocrats' Concept of Economics, QJE Press, 1949.
 20. Orłowski W., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego w długim okresie, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 2.
 21. Ostrowski L., Rynkowy i nierynkowy obrót ziemią rolniczą, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1995 (-1999), IERiGŻ, Warszawa 1996-2000.
 22. Powszechny Spis Rolny z 1996 r., GUS, Warszawa 1997.
 23. Romanow Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 24. Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 25. Runowicz A., Problemy renty gruntowej we współczesnym kapitalizmie, PWE, Warszawa 1966.
 26. Sondel J.K., Zmniejszający się przychód z ziemi i środki przeciwdziałania, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie, t. 10, Lwów 1939.
 27. Stiglitz J.E., Some Theoritical Aspects of Agricultural Policies, "The World Bank Research Observer", vol. 2, 1987, no. 1.
 28. Sznajder M., Senauer B., Przezbórska L., The Changing Polish Food Consumer, w: Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, V Kongres SERiA, Wrocław 1998.
 29. Tomczak F., Procesy dostosowawcze rodzinnych gospodarstw rolnych do warunków gospodarki rynkowej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa 1994.
 30. Tomczak F., Rozwój rolnictwa światowego. Uwarunkowania i konsekwencje dochodowe, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 31. Wilkin J., Funkcjonowanie państwa a wieś i rolnictwo - oczekiwania, rozczarowania, potrzeby, "Wieś i Rolnictwo" 2001, nr 1.
 32. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Nukowe PWN, Warszawa 1995.
 33. Woś A., Transformacja polskiego rolnictwa - przesłanki teoretyczne, IERiGŻ, Warszawa 1995.
 34. Woś A., Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 35. Woś A., Niedoskonałość rynków i ekonomia organizacji rolniczych. Przegląd nowych teorii rolniczych. "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 3.
 36. Woś A., Rolnictwo polskie 1945-2000, Porównawcza analiza systemowa, Warszawa 2000.
 37. Woś A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej, IERiGŻ, Warszawa 2000, 2001.
 38. Woś A., Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 39. Woś A., Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce, IERiGŻ, Warszawa 2001.
 40. Zegar J., Dochody chłopskie, Stan - Perspektywy - Polityka, IERiGŻ, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, 439, Warszawa 1999.
 41. Zegar J., Dochody ludności chłopskiej, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 42. Zegar J., Dylematy dochodowe rolnictwa chłopskiego na przełomie XX i XXI wieku, Materiały konferencyjne VII Kongresu Ekonomistów Polskich, sesja II, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu