BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Bazyli
Title
Przesłanki rozwoju giełdy towarowej w świetle kryteriów efektywności terminowego rynku surowców rolnych
The Determinants of Commodity Exchange Development in the Light of Agricultural Futures Efficiency
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 30, s. 183-203, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Giełdy towarowe, Terminowe rynki finansowe, Rynek rolny, Produkty rolne, Efektywność rynku, Kontrakty terminowe
Commodity exchange, Futures markets, Agricultural markets, Agricultural products, Market effectiveness, Fixed-period contracts
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie determinant rozwoju towarowych giełd surowców rolnych, przyjmując, iż rozwój ten polega na ewolucji form zawierania transakcji w kierunku kontraktów terminowych (futures). Zakłada się, że tylko efektywny rynek terminowy (czyli taki, który spełnia swoje funkcje) ma szansę prosperować. Pozostaje więc zdefiniować kryteria oceny tej efektywności, które w niniejszym opracowaniu określono jako wydajność cenową, skuteczność zarządzania ryzykiem oraz referencyjność rynku terminowego względem rzeczywistego. Stanowią one zakres badań, przeprowadzonych na paryskiej i poznańskiej giełdzie towarowej, które zrealizowano, posługując się ekonometrycznymi metodami analizy efektywności kontraktów futures. Sposoby interpretacji wyników oraz wnioski przedstawiono poniżej w kolejnych punktach artykułu. (fragment tekstu)

The main aim of the article is presenting determinants of commodity exchanges development in Poland through creating agricultural futures market. Different econometric tests of futures efficiency have been proposed as a research method. Conclusions have been formulated basing on previous research conducted on the commodity exchange in Paris and Poznań. One can realized that a model of government intervention exerts leading influence on the development of futures market. Meanwhile some proposals concerning its form that would encourage birth of commodities futures market in Poland have been presented. In the light of above finding the optimum between intervention and free market seems to be the most important goal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Edytor, Warszawa 1996.
 2. Bliźniak D., Gontarski L., Towarowe rynki terminowe; Hedging na rynkach rolnych, Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa 1997.
 3. Bliźniak D., Uwarunkowania uruchomienia transakcji terminowych na giełdach towarowych w Polsce, w: Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce, GP oraz Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Poznań 1997.
 4. Carlton D.W., Futures Trading, Market Interrelationship and Industry Structure, "American Journal of Agricultural Economics", May 1983.
 5. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 6. Cordier J., Analyse economique du lancement du contract Matif, "OCL. Oleagineaux corps gras lipids" 1998, no. 5/2.
 7. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Czyżewski A. (red.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali krajowej i lokalnej, WODRwS, Poznań 1995.
 9. Czyżewski B., Przesłanki rozwoju terminowego rynku surowców rolnych w świetle doświadczeń paryskiej i poznańskiej giełdy towarowej (praca magisterska - AE w Poznaniu, 2002).
 10. Drewiński M., Giełdy towarowe, PWE, Warszawa 1997.
 11. Fama E., Random Walks in Stock Market Prices, "Financial Analyst Journal", 09.12.1965 reprinted 01.02.1995.
 12. Goetzmann W.N., An Introduction to Investment Theory, Yale School of Management, dane internetowe: http://viking.som.yale.edu/will/finman540/classnotes/notes.html.
 13. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 1997.
 14. Hirschleifer D., Risk, Futures Pricing and the Organization of Production in Commodity Markets, "Journal of Political Economy" 1988, no. 96.
 15. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997.
 16. Jajuga K., Jajuga T, Inwestycje; Instrumenty finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 17. Janusiewicz M., Rola i funkcjonowanie giełd towarowych na rynku rolno-spożywczym w Polsce w latach 1989-1995 (rozprawa doktorska - AE w Poznaniu, 1997).
 18. Jerzak M.A., Znaczenie rynku terminowego dla rozwoju instytucji giełdy towarowej w Polsce, AR, Poznań 2000.
 19. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, UDiDK, Gdańsk 1994.
 20. Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 21. Pennings J.M.E., Rembeza J., Uwarunkowania rozwoju terminowego rynku produktów rolnych, w: Kompendium wiedzy na temat tworzenia się rynków terminowych w Polsce, GP oraz Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Poznań 1997.
 22. Powers M.J., Does Futures Trading Reduce Price Fluctuations in the Cash Market? "The American Economic Review", June 1970.
 23. Szulce H. (red.), Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej, PWE, Poznań 2001.
 24. Szulce H., Ciechomski W., Ryzyko zbytu jako determinanta produkcji rolnej, materiały ogólnokrajowej konferencji "Towarowe instrumenty pochodne w polskim agrobiznesie - doświadczenia i perspektywy" - 21.09.2001, GP, Poznań 2001.
 25. Welfe A., Ekonometria; Metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu