BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lotko Małgorzata (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Ocena zagrożeń w procesie pracy oraz motywacji pracowników wiedzy w zależności od działu organizacji
Source
Problemy Jakości, 2012, nr 12, s. 35-38, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Pracownicy wiedzy, Wypadki przy pracy, Motywowanie pracowników, Wyniki badań
Knowledge workers, Accidents at work, Motivating employees, Research results
Abstract
Organizacje, które stają w obliczu globalizacji rynków, narastającej konkurencji oraz stale zmieniających się wymagań konsumentów, zmuszone są rozwijać sprawne systemy zarządzania. Najbardziej rozpowszechniony jest system zarządzania jakością, ale zauważa się także intensywny rozwój systemów zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp). Podstawowe zasady postępowania skierowane na zapewnienie należytego bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników zawarte są w stosownych przepisach prawnych i kształtują system zarządzania bhp. Także przepisy prawa odgrywają bardzo istotną rolę w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków w środowisku pracy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drucker P., Post-Capitalist Society, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993
  2. Fazlagić A., 2001, Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy, "Problemy Jakości", nr 11
  3. Fryczyńska M., 2003, Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1
  4. Gierasimiuk J., Ogólna charakterystyka zagrożeń oraz zasad oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, CIOP-PIB, Warszawa 2002
  5. Lotko M., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pracowników wiedzy, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2011
  6. Morawski M., 2003, Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 1
  7. Morawski M., Kompetencje menedżera w organizacji pracowników wiedzy [w:] Kapitał intelektualny, red. Pocztowski A., Nowy Sącz 2001
  8. Oleksyn T., System ocen, rozwoju i awansów, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998
  9. PN-EN-ISO 12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka, PKN, Warszawa 2005
  10. Skrzypek E., Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, Materiały V Konferencji 'Wiedza i innowacje' pt. 'Ochrona wiedzy i innowacji', Wyd. UJ, Kraków 2009
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu