BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wspólnotowa polityka spójności po 2013 roku. Ocena założeń
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, 2011, s. 331-351, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza, Polityka regionalna UE, Polityka spójności
Economic integration, EU regional policy, Cohesion policy
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rozwojowi towarzyszą dysproporcje gospodarcze i społeczne. Uczestnictwo w regionalnym ugrupowaniu integracyjnym może sprzyjać przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie pogłębiać nierówności między regionami. Hamuje to proces integracji i jest sprzeczne ze wspólnotowymi zasadami spójności i solidarności. W celu ograniczania dysproporcji międzyregionalnych Unia Europejska realizuje politykę spójności. Głównym celem opracowania jest ocena założeń wspólnotowej polityki spójności po 2013 roku. Ocena ta została przeprowadzona na podstawie dotychczasowych efektów wspólnotowej polityki spójności oraz propozycji zmian w zasadach jej realizacji. Celem jest tu zintensyfikowanie debaty na temat przyszłego kształtu polityki spójności oraz jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barca F.: An Agenda for a Reformed Cohesion policy, A Place-Based Approach to Meeting Europan Union Challenges and Expectations. Independent Report, April 2009.
 2. Boldrin M., Canova F.: Inequality and Convergence in Europe`s Regions: Reconsidering European Regional Policies. Economic Policy, Nr 32, Centre for Economic Policy Research, April 2001.
 3. Commission Staff Working Document, Regions 2020, An Assessment of Future Challenges for EU Regions. Commission of the EC, Brussels 2008.
 4. Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej. TWIGGER, Warszawa 2003.
 5. Dorożyński T.: Przemiany polityki regionalnej w Unii Europejskiej. W: Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Red. W. Dębski i W. Włodarczyk-Guzek. Folia Oeconomica 180. Acta Universitatis Lodziensis, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 6. Dorożyński T.: Ewolucja wspólnotowej polityki spójności. W: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. Red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulski, W. Michalczyk. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2007.
 7. Efekty polityki spójności UE w Polsce. MRR, Warszawa 2009.
 8. Galiński P.: Finansowanie polityki regionalnej w republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 9. Grosse T. G.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 10. Growing Regions - Growing Europe, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, European Communities, Luxembourg 2007
 11. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego wzrostu i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.3.2010.
 12. Maciaszczyk A.: Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia Irlandii. Biuletyn Europejski 2002. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 13. OECD Territorial Reviews, OECD, Poland 2008.
 14. Piecuch J.: Hiszpania w Unii Europejskiej. Aspekty rozwoju regionalnego. TWIGGER, Warszawa 2004.
 15. Pietrzyk I.: Polityka regionanlna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Polityka spójności po 2013 r. Pożądane kierunki reformy. MRR, Warszawa 2008.
 17. Polityka spójności. Pożądane kierunki reformy. Efektywność systemu realizacji i mechanizmów wykonawczych na poziomie wspólnotowym. MRR, Warszawa (brak daty wydania).
 18. Polska, Raport Strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. MRR, Warszawa 2009.
 19. Samecki P.: Orientation Paper on Future Cohesion Policy. Commission of the EC, December 2009.
 20. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the Community. European Commission, Brussels 1999.
 21. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ws. przyszłości polityki spójności po 2013 r. Polityka spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich wdn. 30 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 22. The impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989-99. European Commission, Brussels 1997.
 23. Third Report on Economic and Social Cohesion. European Commision, Luxembourg 2004.
 24. Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion. European Commission, Luxembourg 2001.
 25. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 4004-2015 w świetle wyników badań ekonometrycznych. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, Warszawa 2010.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu