BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących aktywność turystyczną domowych gospodarstw emerytów w Polsce
The Use of Log-Linear Analysis for the Selection of the of Factors Describing Tourist Activity of Pensioners' Households in Poland
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Analiza statystyczna, Aktywność turystyczna, Ruch turystyczny, Emeryci, Gospodarstwa domowe
Statistical analysis, Tourist activity, Tourist movement, Pensioners, Households
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wyodrębnienia zmiennych, które wpływają na podjęcie decyzji o wyjeździe turystycznym w domowych gospodarstwach emerytów. (fragment tekstu)

The article attempts to select variables which influence the decision to go on holiday in pensioners' households. The information on tourist activities of pensioners' households has been taken from the survey entitled Tourism and Recreation in Households, conducted by the Central Statistical Office (GUS) in 2009. A log-linear analysis was used for the purpose of selecting the optimal set of factors determining the decision to go on holiday, as categorical variables were taken into account in the study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk I. 2009. The Use of the Correspondence Analysis in the Research of the Tourist Activity of University Students. Folia Oecon. Stetin. 8 (16).
 2. Bąk I., Sompolska-Rzechuła A. 2011. Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących wyjazdy turystyczne wybranej kategorii gospodarstw domowych, w: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Pr. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 176 (18), 184-192.
 3. Brudnicki R. 2006. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia. Toruń, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 83-231-2002-1.
 4. Dobosz M. 2004. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, 365-376.
 5. Kamiński A. 1986. Czas wolny osób starszych, [w:] Encyklopedia seniora. Red. I. Borsowa, W. Pedziach, J. Piotrkowski, T. Rożniatowski, S. Rudnicki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 126-133.
 6. Lubowicz Z. 1990. Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiątych. Warszawa, Instytut Badań Problemów Młodzieży, Instytut Turystyki, 16.
 7. Naumowicz K. 1987. Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych. Szczecin, Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.
 8. Pawlusiński R. 2008. Gospodarcze aspekty turystyki, [w:] Turystyka. Red. W. Kurek. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, 339-405.
 9. Salamaga M. 2008. Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. Prz. Stat. 55 (4), 40-51.
 10. Stanisz A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków, StatSoft., 269-307.
 11. Szwedziak K. 2005. Wykorzystanie Bayesowskiego modelu do oceny zmian wzrostu fasoli (Phasoleum Vulgaris). Inż. Rol. 14, 347-351.
 12. Śniadek J. 2007. Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska 15 (1-2), 21-30.
 13. Tomczyk E., Widłak M. 2010. Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt 41 (1), 99-128.
 14. Wodejko S. 1998. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. ISBN 83-86919-23-X.
 15. Żołnierczuk-Kieliszek D.U., Kulik T.B., Pacian A.B., Stefanowicz A. 2006, Społeczno-zdrowotne uwarunkowania decyzji kobiet o stosowaniu hormonalnej terapii zastępczej. Wiad. Lek. 59 (9-10), 664-668.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu