BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniu przestrzennego zróżnicowania poziomu życia na przykładzie miast średniej wielkości w Polsce
The Applications of Factor Analysis in Study of Spatial Differentiation of Standard of Living on the Example of a Medium-Size Cities in Poland
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 27-36, wykr., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Analiza czynnikowa, Poziom życia, Zróżnicowanie regionalne, Miasto
Factor analysis, Living standard, Regional diversity, City
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy czynnikowej do klasyfikacji oraz agregacji zmiennych w analizie porównawczej struktur na przykładzie informacji statystycznych z 2008 roku, charakteryzujących strukturę społeczno-gospodarczą miast średniej wielkości, na prawach powiatu w Polsce. (fragment tekstu)

In this work, for example, medium-sized cities (from 50 to 150 thousand population) has been made an attempt to analyse the spatial differentiation of standard of living. For the study were selected 36 cities. In the empirical research, factor analysis was used to describe and identify the structure types. The main applications of factor analysis are to reduce the number of variables and to detect structure in the relationships between variables. (original abstratct)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. 1992. Red. S. Mynarski. Warszawa, PWN, ISBN 8301104651.
 2. Bank danych regionalnych. 2008. Warszawa, GUS.
 3. Górniak J., Wachnicki J. 2010. Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows. Kraków, SPSS, ISBN 9788391287101.
 4. Hellwig Z. 1981. Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Metody i modele ekonomiczno--matematyczne w doskonaleniu gospodarką. Red. W. Welfe, Warszawa, PWE, ISBN 8320800420.
 5. Karpiński A. 1986. Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie. Warszawa, PWE, ISBN 8320804930.
 6. Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków, Wydaw. AE, ISBN 83-7252-200-6.
 7. Parteka T. 2000. Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, Warszawa, PWN. ISBN 8301132841.
 8. Sagan A. 2003. Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, http://www.statsoft .pl/czytelnia/marketing/rzetelnosc.pdf, dostęp 15.05.2012.
 9. Sagan A. 2004. Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków, Wydaw. AE, ISBN 83-7252- 208-1.
 10. Szymla Z. 1994. Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu. Kraków, Wydaw. AE, ISBN 8304042185.
 11. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. 2000. Red. A. Zeliaś. Kraków, Wydaw AE, ISBN 83-7252-065-8.
 12. Zakrzewska M. 1994. Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań, Wydaw UAM, ISBN 83-232-0477-2.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu