BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Makarska Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii
Innovative Actions in Food Industry Enterprises as a Strategy Element
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 37-46, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność przemysłu, Strategia innowacyjna, Przemysł spożywczy
Corporation strategies, Enterprise innovation, Industry innovation, Innovation strategy, Food industry
Note
summ.
Abstract
Celem głównym napisania artykułu było określenie możliwości realizacji, doskonalenia i wzmacniania działań o charakterze innowacyjnym w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej w województwie podkarpackim. Krytycznej ocenie została poddana dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych tych przedsiębiorstw w latach 2007-2009. Badania ankietowe zostały wykonane w ośmiu przedsiębiorstwach, w tym trzech dużych. [...] Oprócz zastosowania metody ankiety i wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem kwestionariusza w badanych przedsiębiorstwach posłużono się ich sprawozdaniami finansowymi, które wzmocniły statystyczny materiał informacyjny oraz wskazały poziom czynników wewnętrznych (ograniczających w sensie ilościowym). (fragment tekstu)

The article presents some issues of innovative actions in meat industry enterprises according to the assumptions of OECD "Strategies of Innovativeness" from 2010. These actions contain designing and initiating the innovative policy among other things. Theoretical considerations included in the article are devoted to evaluation of the selected factors which are favourable to innovative ventures. They are to influence the economic development through modern functioning of companies and balanced economic revival of the country. Empirical research was done in meat industry enterprises in Podkarpacie Province. The subject of study included dynamics and the structure of capital expenditure in big companies as well as expenditure and the results of investment activity in medium-sized firms in 2007-2009, which determine of innovative actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa, PWE, 28.
 2. Firlej K. 2010. Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych. Red. A. Czyżewski A. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy 3, 163-165.
 3. Firlej K. 2011. Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego. Bydgoszcz, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, 43, 40-53.
 4. Freeman Ch., Soete L. 1997. The Economics of Industrial Innovation. Cambridge, The MIT Press. 198.
 5. Główny Urząd Statystyczny. 2009. Regiony Polski. Warszawa.
 6. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej przedsiębiorstw. 2009. Rzeszów, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Nr 4.
 7. Kotarba W. 1987. Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie. Warszawa, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, 7.
 8. Niedzielski P. 2005. Rodzaje innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć. Red. K.B. Matusiak. Warszawa, PARP, 74.
 9. OECD Science, Technology and Industry. 2010. Outlook, http://www.oecd.org/dataoecd/17 /54/46679881.pdf, 1-2, dostęp 20.02.2011.
 10. Okoń-Horodyńska E. 2007. Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Warszawa, Instytut Wiedzy i Innowacji, 3-4.
 11. Pietrasiński Z. 1971. Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa, PWN, 9.
 12. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. 2004. Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1, 37-40.
 13. Pomykalski A. 2001. Zarządzanie innowacjami. Warszawa-Łódź, PWN, 17.
 14. Porter M. 2001. Porter o konkurencji. Warszawa, PWE, 104.
 15. Rocznik Statystyczny województwa podkarpackiego. 2007, 2008, 2009.
 16. Schumpeter J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa, PWN, 104.
 17. Szatkowski K. 2001. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa, DIFIN, 19-20.
 18. Sztucki T. 1998. Encyklopedia Marketingu. Warszawa, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", 64.
 19. Wandelt K. 1972. Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym. Poznań, PWN, 22-23.
 20. Whitfield P.R. 1979. Innowacje w przemyśle. Warszawa, PWE, 26.
 21. Województwo podkarpackie 2009 - podregiony, powiaty, gminy. 2009. Urząd statystyczny w Rzeszowie.
 22. Żaba-Nieroda R. 2009. Innowacyjność przedsiębiorstw a standardy ekologiczne. Zesz. Nauk. MSWE w Tarnowie 2 (13), 78.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu