BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Taksonomia pozycyjna w badaniu zróżnicowania poziomu życia w ujęciu lokalnym na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Positional Taxonomy in the Study of the Differentiation of Standard of Living in Local Terms on the Basis of Urban-Rural Gminas in Zachodniopomorskie Voivodship
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 75-82, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Odwrotność macierzy, Taksonomia, Poziom życia, Zróżnicowanie regionalne, Gmina
Inverse matrix, Taxonomy, Living standard, Regional diversity, District
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest wykazanie przydatności metod taksonomicznych w ocenie poziomu życia ludności na poziomie lokalnym, a szczegółowym - dokonanie liniowego porządkowania gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem taksonomii pozycyjnej oraz porównanie grup typologicznych obiektów zbliżonych pod względem poziomu życia. (fragment tekstu)

The main aim of the article is the usefulness demonstration of taxonomic methods in the standard of living of evaluation on the local level. The detailed aim, however, is the achievement of the linear order of the urban-rural gminas in Western Pomerania using the positional taxonomy and the emergence of the typological groups, which are similar in terms of the standard of living. The analysis involved the year 2008. The method of inverse matrix of the correlation coefficients was used in the evaluation of the correlating of the features. The linear ordering of the urban-rural gminas in Western Pomerania was conducted by means of the method with the Weber's median. The typological groups were obtained in two ways, the way with three medians turned out to be better and made it the possible to get four clusters of gminas which are similar in terms of the standard of living. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Berbeka J. 2006. Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Kraków, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ISBN 83-7252-321-5, ISSN 0209-1674.
  2. Lira J., Wagner W., Wysocki F. 2002. Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, w: Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu. Red. J. Paradysz. Poznań, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISBN 839075380583-907538-0-5.
  3. Luszniewicz A. 1978. Statystyka społeczna. Warszawa, PWE.
  4. Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa, Difin, ISBN 83-7251-605-7.
  5. Oleńczuk-Paszel A., Sompolska-Rzechuła A. 2011. Wybrane metody taksonomiczne w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Samorząd Terytorialny, nr 10, Warszawa, Wydaw. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 27-40.
  6. Sompolska-Rzechuła A. 2011. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- -gospodarczego na przykładzie gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, Szczecin. Folia Pom. Univ. Technol. Stetin, Ser. Oeconomica 285 (62) 89-95.
  7. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, www.stat.gov.pl/szczecin, dostęp 20.09.2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu