BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Podobieństwo powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem struktury bezrobotnych według wykształcenia w 2010 roku
The Similarity of Powiats in Zachodniopomorskie Voivodship According to the Educational Level of Unemployed Persons in 2010
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2012, nr 68, s. 95-106, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Powiat, Struktura bezrobocia, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Wykształcenie
County, Structure of unemployment, Multi-dimensional statistical analysis, People's education
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie, że metody wielowymiarowej analizy statystycznej stanowią użyteczne narzędzie badawcze dające podstawy do oceny podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem struktury bezrobotnych według wykształcenia, a tym samym umożliwiają zweryfikowanie hipotezy, że struktura bezrobotnych według wykształcenia jest grupami podobna. Wyróżnienie grup powiatów różniących się od siebie strukturą wykształcenia bezrobotnych pozwoli na sprawdzenie, która kategoria (lub kategorie) wykształcenia decyduje o odmienności danej grupy w stosunku do pozostałych grup. Znajomość odmienności struktur w grupach powiatów może stanowić istotną przesłankę do prowadzenia wspólnej polityki regionalnej mającej na celu dywersyfikację ofert pracy (lub szkoleń) kierowanych przede wszystkim do tej grupy bezrobotnych, której liczebność jest znacznie wyższa od liczebności w pozostałych grupach powiatów. (fragment tekstu)

In the article powiats in zachodniopomorskie voivodship were clustered according to the similarities of the structure of unemployed persons by educational level. As a clustering techniques the Author used the Chomątkowski and Sokołowski method of vectors elimination. The distance matrix of structures was calculated by means of Młodak median distance. The research was conducted on the base of data on registered unemployment in zachodniopomorskie voivodship in 2010. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych, www.gov.stat.pl, dostęp 25.10.2011.
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2007. Makroekonomia. Warszawa, PWE, ISBN 978-83-208- 1644-0.
 3. Chomątkowski S., Sokołowski A. 1978. Taksonomia struktur. Prz. Stat. 2, 217-226.
 4. GUS, www.stat.gov.pl/gus/5840_677_HTML.htm, dostęp 25.10.2011.
 5. Kukuła K. 1975. Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury. Prz. Stat. 3, 453-461.
 6. Kwiatkowski E. 2002. Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa, Wydaw. Nauk. PWN, ISBN 83-01-13619-7.
 7. Metody oceny rozwoju regionalnego. 2006. Red. D. Strahl. 2006. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, ISBN 83-7011-723-6.
 8. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. 2004. Red. E. Gatnar, M. Walesiak. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, ISBN 83-7011-703-1.
 9. Młodak A. 2006. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa, Difin, ISBN 83-7251- 605-7.
 10. Nowak E. 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa, PWE, ISBN 83-208-0689-5.
 11. Strahl D. 2002. Współczynnik -podobieństwa struktur w badaniach przestrzenno-czasowych, [w]: Ekonometria. Zastosowanie metod ilościowych. Red. J. Dziechciarz. Pr. Nauk. AE we Wrocławiu 935 (9), 33-42.
 12. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. 1998. Red. D. Strahl. Wrocław, Wydaw. AE we Wrocławiu, ISBN 978-83-701-1363-6.
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU z 2004 r., nr 99, poz. 1001.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu