BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grenda Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zarządzanie wysokością podatku odroczonego w warunkach kryzysu
Managing Deferred Tax in the Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 27-36, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Podatek odroczony
Financial crisis, Enterprises financial management, Deferred tax
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zarządzania podatkiem odroczonym jako jednym z elementów wpływających na kształtowanie wyniku finansowego netto w warunkach kryzysu. W artykule zaprezentowano metody, które zgodnie z prawem wpływają na obniżenie wysokości podatku odroczonego, umożliwiając tym samym między innymi przedstawienie wyższego wyniku finansowego, realizację planów finansowych lub osiągnięcie dostatecznej marży z działalności operacyjnej.(fragment tekstu)

The article presents possibilities of managing deferred tax as an element that has an impact on the net financial result of companies. The paper lists various methods that according to tax regulations play a key role in a process of managing deferred tax and allow companies to achieve their financial targets. The article is divided into three parts. First of them describes the idea of the deferred tax. In the second part tax calculation rules and principles directly related to the deferred tax are presented. The last part focuses on methods and tools that are used in order to achieve previously defined financial targets or significantly help in reaching them.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berg L., Jak tworzyć aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy, Dobra Firma, "Rzeczpospolita" 2007, nr 850/57 (7654).
 2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy".
 3. Lech K., Kiedy tworzymy aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy, Dobra Firma, "Rzeczpospolita" 2009, nr 1532/271 (8477).
 4. Nowecka M., Podatek odroczony jako źródło prognoz, "Controlling" 2010, nr 6.
 5. Pokojska A., Nie wszystkie spółki muszą rozliczać podatek odroczony, "Dziennik. Gazeta Prawna" 2011, nr 5 (2891).
 6. Pokojska A., Podatek odroczony tworzy się dla różnic przejściowych, http://ksiegowosc. gazetaprawna.pl/dzial/rachunkowosc/rachunkowosc_firm/ewidencja_na_ kontach/458310,podatek_odroczony_tworzy_sie_dla_roznic_przejsciowych.html (22.12.2011).
 7. Radawiecka E., Odroczony podatek dochodowy w rachunkowości, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU 1997, nr 137, poz. 926, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 10. ). Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.).
 11. Walińska E., Wencel A., Podatek dochodowy bieżący i odroczony. Zasady ustalania, Wyd. AD Drągowski, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu