BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piłatowski Michał (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Harmonizacja podatków w UE w dobie zmian gospodarczych
Tax Harmonization in EU in Days of Economic Changes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 37-44, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Harmonizacja, Podatki, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Harmonisation, Taxes, Economic and Monetary Union (EMU)
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano, że harmonizacja opodatkowania stanowi nieodzowny warunek pełnej realizacji i dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W dotychczasowym procesie harmonizacji podatkowej w ramach UE, a przed jej ustanowieniem - w ramach Wspólnot Europejskich, stosowana była przede wszystkim zasada, że kwestie podatkowe należą do wyłącznej kompetencji krajów członkowskich. Stąd wymóg jednomyślności przy podejmowaniu decyzji przez Radę w tych kwestiach. Należy też podkreślić istotne znaczenie zasady subsydiarności (pomocniczości), powszechnie stosowanej w całym procesie integracyjnym. Polega ona na tym, że na szczeblu Wspólnoty działania mogą być podjęte tylko wówczas, gdy kraje członkowskie nie są w stanie same zrealizować zakładanych celów. Praktyka pokazuje, że harmonizacja podatków na obszarze Unii Europejskiej jest procesem budzącym wiele emocji i niezwykle skomplikowanym.(fragment tekstu)

Tax harmonization in the European Union is connected with the concept of a common market to a large extent. In order to have a sense, this concept must be granted an equal law condition concerning each participant of the market. Because of the fact that the subjects compete mainly in prices, the factors influencing the prices should be similar in all the membership countries. The great importance of the principle of support, commonly used in the whole integration process, should be emphasized, as well. In the initial period of discussion concerning the conditions of integration, as well as the creation of economic group operations, they were limited to the harmonization of indirect taxes (i.e. VAT). The idea of the common tax policy has been exhibited in "The Lisbon Strategy" and "Europe 2020" as the condition of the reinforcement of a competitive position of the UE in the world economy. The policy of tax harmonization, first of all, in range of direct taxes, is a serious both theoretical and practical challenge. Among others, the difficulties are related to the different methods of scaling the largeness of revenues for taxation, the height of the tax rates and the cost of the revenue obtainment, in different countries of the UE. The achievement of these assumptions is possible through the analysis of the present condition of tax harmonization, the existing changes that took place in this range and work prospects over obtaining "the golden mean".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czajkowska K., Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej, http://www.biznespartner.pl.
  2. Makowicz B., Harmonizacja podatków pośrednich w UE, http://www.ce.uw.edu.pl.
  3. Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B., System podatkowy Polski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  4. Iwin-Garzyńska J., Amortyzacja w polskim systemie podatkowym oraz w koncepcji CCCTB, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  5. Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, Polskie Wyd. Naukowe, http://www.pte.pl.
  6. Kulawczuk P., Wpływ harmonizacji podatkowej z Unią Europejską na produkt krajowy brutto oraz konsumpcję w krajach Europy środkowej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  7. http://ec.europa.eu (16.03.2012).
  8. http://eur-lex.europa.eu (5.04.2012).
  9. http://money.pl (20.03.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu