BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego
The Importance of Principles of Taxation for the Tax System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 52, s. 59-72, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Podatki, Zasady podatkowe
Taxes, Tax rules
Note
summ.
Abstract
Zasady podatkowe nie tworzą zamkniętego katalogu i zalicza się do nich różne postulaty, zależnie od reprezentowanych poglądów i oczekiwań kierowanych pod adresem podatków i systemu podatkowego, które kształtują się pod wpływem bieżących prądów politycznych i ekonomicznych występujących w danym państwie. Nie są zatem kanonem wiedzy, niepodlegającym zmianom, a wyrazem zjawisk zachodzących nieustannie w rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Niemniej, zasady te winny być dla każdego prawodawcy niezbędnym zbiorem reguł i teoretycznych postulatów, których przestrzeganie warunkować będzie optymalne nakładanie przez władzę publiczną obciążeń podatkowych i skuteczną realizacją przyjętych założeń i funkcji państwa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia zasad podatkowych, zarówno w konstruowaniu poszczególnych podatków, jak i tworzeniu racjonalnego systemu podatkowego, który ma stanowić efektywne narzędzie polityki gospodarczej państwa w dobie postępującego procesu globalizacji i związanej z nim konieczności uzyskiwania przewagi konkurencyjnej wśród innych państw.(fragment tekstu)

In this article the author discusses the issue related to the role of the principles of taxation in developing efficient tax system as a tool of fiscal policy. He also describes the achievements of the theory of taxation in the tax rules, and then presents the different rules in terms of their impact on the quality of taxation law, situation of taxpayers and the level of effectiveness by the state to achieve socio-economic objectives.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe - podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe (cz. II), "Glosa" 1996, nr 12.
 2. Etel L., System podatkowy (zarys wykładu), WSFiZ w Siedlcach, Siedlce 2002.
 3. Fedorowicz Z., Historia podatków do końca XIX wieku - ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w: Encyklopedia podatkowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1995.
 5. Gliniecka J., Harasimowicz J., Z zagadnień teorii podatku, "Glosa" 1997, nr 5.
 6. Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 7. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 8. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988.
 9. Kulawczuk P., Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 10. Łączkowski W., Granice opodatkowania, w: System podatkowy. Zagadnienia teoretycznoprawne, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Iuridica nr 54, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 11. Łączkowski W., Zasada lex retro non agit jako problem konstytucyjny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Sądownictwo Konstytucyjne" 1997, z. 1.
 12. Mastalski R., Prawo podatkowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 13. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWN, Warszawa 1966.
 14. Neumark F., Interventionische und dirigische Steuerpolitik, w: Wirtschaftsfragen der freien Welt, Frankfurt/M 1957.
 15. Neumark F., Grundsätze der Besteuerung in Vergangenheit und Gegenwart, Wiesbaden 1970.
 16. Neumark F., Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steurpolitik, Tübingen 1970.
 17. Neumark F., Grundsätzliche Betrachtungen über die Grenzen der Besteuerung, "Info- Schuldienst" 1981, nr 16-17.
 18. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 19. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 20. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
 21. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 22. Szczodrowski G., Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 23. Wagner A., Finanzwissenschaft, Leipzig, t. 1 - 1877, t. 2 - 1880, t. 3 - 1886, t. 4 - 1889.
 24. Weralski M., Funkcje podatków a instrumenty podatkowe, w: System instytucji prawnofinansowych PRL, red. M. Weralski, t. 3: Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław 1985.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu