BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fornalczyk Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Podmiotowe uwarunkowania elastycznego zarządzania konfliktami w organizacji
Subjective Determinants of Flexible Management of Conflicts in Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 249, s. 207-216, rys., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 2, Problemy zarządczo-psychologiczne
Keyword
Konflikty pracownicze, Konflikty w przedsiębiorstwie, Zarządzanie konfliktami
Employees conflicts, Conflicts in organisation, Conflict management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problematykę podmiotowych uwarunkowań elastycznego zarządzania konfliktami. W części pierwszej autorka dokonuje przeglądu koncepcji teoretycznych i danych empirycznych dotyczących problematyki efektywnego rozwiązywania sporów oraz prezentuje model elastycznego zarządzania konfliktami wykorzystujący ideę reframingu. Druga część tekstu poświęcona jest prezentacji dyspozycyjnych determinant elastycznego postępowania w sytuacji konfliktów. W tej części tekstu autorka koncentruje się przede wszystkim na omówieniu czynników poznawczych, osobowościowych oraz emocjonalno-motywacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of subjective determinants of flexible management of conflicts. In the first part the author reviews the theoretical concepts and empirical data on the issue of effective dispute resolution and presents the model of flexible management of conflict situations based on the idea of reframing. The second part is dedicated to the presentation of dispositional determinants of flexible approach to conflict situations. In this part the author focuses mainly on discussing the cognitive, personality and emotionalmotivational factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bechtold M.N., De Dru C.K., Nijstad B.A., Zapaf D., Self-concept clarity and the management of social conflict, "Journal of Personality" 2010, vol. 78, no 2.
 2. Bogaert S., Boone C., Declerck C., Social value orientation and cooperation in social dilemmas: A review and conceptual model, "British Journal of Social Psychology" 2008, vol. 47.
 3. Burgess H., Burgess G., Constructive confrontation: A transformative approach to intractable conflicts, "Mediation Quarterly" 1996, vol. 13.
 4. Caiser R.B., Lindberg J.T., Craig S.B., Assessing the flexibility of managers: A comparison of methods, "International Journal of Selection and Assessment" 2007, vol. 15.
 5. Coleman P.T., Paradigmatic framing of protracted, intractable conflict: Towards the development of meta-framework-II, "Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology" 2004, vol. 10, no 3.
 6. De Cremer D., van Lange P.A.M., Why prosocials exhibit greater cooperation then proselfs: The roles of social responsibility and reciprocity, "European Journal of Personality" 2001, vol. 15.
 7. Deutsch M., The Resolution of Conflict: Constructive and destructive process, Yale University Press, New Haven 1973.
 8. Deutsch M., Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów: teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 9. Druckman D., Determinants of compromising behavior in negotiation, "Journal of Conflict Resolution" 1994, vol. 38.
 10. Elliot E.S., Dweck C.S., Goals: An approach to motivation and achievement, "Journal of Personality and Social Psychology" 1988, vol. 54.
 11. Ellis R.J., Cronshaw S.F., Self-monitoring and leader emergence. A test of moderator effects, "Small Group Research" 1992, vol. 23.
 12. Fisher-Yoshida B., Reframing conflict: Intercultural conflict as potential transformation, Teachers College, Columbia University, New York 2000.
 13. Fischer R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak: negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1995.
 14. Fornalczyk A., Wpływ percepcji przyczyn konfliktów organizacyjnych na sposoby ich rozwiązywania: raport z badań, [w:] Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wyd. WSKiZ, Poznań 2009.
 15. Fornalczyk A., Cisek S., Psychologiczne wyznaczniki zarządzania konfliktem jako istotnej kompetencji organizacyjnej - raport z badań, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. T. Listwan, S. Witkowski, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 16. Goleman D., Inteligencja społeczna, Rebis, Poznań 2007.
 17. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 18. Kahneman D., Reference points, anchors, norms and mixed feelings, "Organizational Behavior and Human Decision Process" 1992, vol. 51.
 19. Lewicki R.J., Litterer A.J., Negotiation: Readings, Exercises, and Cases, Irwin, Homewood (Illinois) 1985.
 20. Mayer B., The Dynamics of Conflict Resolution, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2000.
 21. Neale M.A., Bazerman M.H., Cognition and rationality in negotiation, The Free Press, New York 1991.
 22. O'Connor K.M., Arnold J.A., Walking away from the table: How negotiator self-efficacy affects decision making, "Journal of Conflict Management" 2002, vol. 15.
 23. Ohbuchi K., Suzuki M., Three dimensions of conflict issues and their effect on resolution strategies in organizational settings, "The International Journal of Conflict Management" 2003, vol. 14.
 24. Ohbuchi K., Tedeschi J., Multiple goals and tactical behaviors in social conflicts, "Journal of Applied Social Psychology 1997, vol. 27.
 25. Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa 1990.
 26. Sctratchley L.S., Hakstian R.A., The measurement and prediction of managerial creativity, "Creativity Research Journal" 2001, vol. 13.
 27. Senge P.M., The fifth discipline. The art and practice of the learning organization, Doubleday, New Mexico 2006.
 28. Sondak H., Moore M.C., Relationship frames and cooperation. Group decision and negotiation, Kluwer Academic Publishers, Durham 1993.
 29. Sternberg R.J., Dobson D.M., Resolving interpersonal conflicts: an analysis of stylistic consistency, "Journal of Personality and Social Psychology" 1987, vol. 52.
 30. Taylor P.J., Donald I., Foundations and evidence for an interaction-based approach to conflict negotiation, "The International Journal of Conflict Management" 2003, vol. 4, no 3/4.
 31. Wood R.E., George-Falvy J., Debowski S., Motivation and information search on complex task, Hillsdale, New York 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu