BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań
Objectives of an Enterprise and its Performance Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 5-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Kapitał intelektualny, Cele przedsiębiorstwa
Management accounting, Intellectual capital, Corporate objectives
Note
summ.
Abstract
Podstawową kategorią kształtującą działalność przedsiębiorstwa są jego cele. Są one racją jego funkcjonowania wyznaczającą przyszły stan rzeczy. Sformułowanie celu przedsiębiorstwa jest istotne dla pomiaru jego dokonań, ponieważ pomiar i ocena rezultatów są dokonywane zawsze z uwzględnieniem kryterium formułowanego na podstawie celu. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z pomiarem dokonań przedsiębiorstwa w kontekście jego celów. Podkreślono znaczenie stosowania nie tylko miar finansowych, ale także pozafinansowych pozwalających na ocenę dokonań w różnych aspektach.(abstrakt oryginalny)

The fundamental category shaping the enterprise activity is its objectives. They are the foundation of its existence, pointing the future development. Formulating the objective of an enterprise is important for performance measurement, as measurement and assessment are always made with taking into consideration the criterion chosen on the basis of the objective. The paper presents selected issues related to performance measurement of enterprises in the context of their objectives. It emphasizes the importance of using not only financial but also non-financial measures allowing to assess the performance in different aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczkowski T., Marek S., Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, red. S. Marek, Fundacja na rzecz US, Szczecin 1999.
 2. Bull R., A window on performance management, "Management Accounting" 1993, nr 4.
 3. Chiapello E., Lebas M., The Tableau de Bord, a French Approach to Management Information, 19th Annual Congres of the European Accounting Association, Bergen 1996.
 4. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Gruszeczki T., Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna, w: Teoria i praktyka przemian gospodarczych, red. T Jakóbik, Ossolineum, Wrocław 1989.
 6. Haus B., Przedmiot i ewolucja nauki o przedsiębiorstwie, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2001.
 7. Kaplan R.S, Norton D.P., The Balanced Scorecard - measures that drive performance, "Harvard Business Review" 1992, vol. 1 (70).
 8. Lynch R.L., Cross K.F., Performance measurement systems, w: Handbook of Cost Management, red. B.J. Brinker, Boston 1993.
 9. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 10. Nowy słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 2002.
 11. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 12. Sawicki K., Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu