BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dopłaty do kapitału w spółce z o.o.
Additional Capital Contributions in a Limited Liability Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 37-51, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kapitał, Spółki z o.o.
Accounting, Capital, Limited liability company
Note
summ.
Abstract
Do finansowania działalności gospodarczej niezbędne są środki pieniężne. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, na przykład zaciągnięte kredyty bankowe, pożyczki, aporty pieniężne właścicieli lub dopłaty właścicieli. W związku z tym w spółce z o.o. jedną z form finansowania działalności są dopłaty. Przeznaczeniem ich może być: - pokrycie straty (ujemnego wyniku finansowego), - dostarczenie środków pieniężnych do finansowania bieżącej lub inwestycyjnej działalności jednostki. Celem niniejszego opracowania jest: - przedstawienie istoty dopłat do kapitału wnoszonych przez wspólników spółek z o.o., - wskazanie na regulacje prawne w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Cash is indispensable for financing economic activities. It may come from miscellaneous sources, for example from bank loans as well as other loans, owners' monetary contributions or additional capital contributions. In this connection, additional capital contributions in a limited liability company are one of the forms of financing activities. Their purpose may be: - to cover a loss (negative financial result), - to provide cash for financing current or investing activities of an entity. The purpose of this article is: - to present the essence of additional capital contributions made by partners of a limited liability company, - to indicate the legal regulations related to additional capital contributions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 2. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.
 3. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/415-824/10-2/MG, z dnia 15 grudnia 2010 roku.
 4. Interpretacja Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, nr DP/423-0191/06/AK, z dnia 7 marca 2007 roku.
 5. Mickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, POLTEXT, Warszawa 1992.
 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2010, nr 101, poz. 649 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU nr 54, poz. 535 ze zm.
 12. Wyrok Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2003 roku (sygn. Akt. I ACa 1186/02, OSA z 2004 r., nr 8).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu