BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wartość godziwa - parametr czy koncepcja wyceny?
The Fair Value - Parameter or the Concept of Valuation?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 53-68, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartość godziwa, Wycena, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Fair value, Valuation, Financial statements
Note
summ.
Abstract
W artykule rozważa się aktualne znaczenie wartości godziwej. Przedstawiono wykorzystanie wartości godziwej w polskim prawie bilansowym oraz w MSR/MSSF. Na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy wartość godziwa jest koncepcją, czy też parametrem wyceny? W opinii autora wartość godziwa jest raczej koncepcją wyceny, o czym może świadczyć wykorzystanie różnych danych wejściowych uzależnionych od przedmiotu wyceny.(abstrakt oryginalny)

The article considers the current relevance of fair value. Presents the use of fair value under Polish accounting law and in IAS/IFRS. On this ground, author attempts to answer the question: is the fair value concept of or parameter of valuation? In the author's opinion, the fair value measurement is rather a concept, which may indicate the use of different input data dependent on the subject of valuation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gawart M., Wartość godziwa - panaceum na całe zło w rachunkowości? Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
  3. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
  4. Mazur A., Stosowanie wartości godziwej w Polsce - wyniki badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 49 (105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
  5. Mazur A., Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU z 2001 r., nr 149, poz. 1674 ze zm.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, DzU z 2010 r., nr 191, poz. 1279.
  8. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1994.
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
  10. Wycena do wartości godziwej - propozycja nowego standardu, dodatek do "Z perspektywy MSSF", wydanie 43, czerwiec 2009, Ernst Young, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/ eycom_download.ns f/resources/IFRS_Supplement_ 43_pol.pdf/$FILE/IFRS_Supplement_43_ pol.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu