BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Amortyzacja podatkowa a wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania
Tax Depreciation Versus Common Consolidated Tax Base
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 69-81, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Amortyzacja, Podatek dochodowy od osób prawnych, Prawo podatkowe
Amortization, Corporate income tax, Tax regulations
Note
summ.
Abstract
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do prowadzenia prac zmierzających do wypracowania spójnych metod określania kluczowych dla finansów i przedsiębiorstwa pojęć, takich jak: przychód, dochód, koszt podatkowy. Jednym z kosztów podatkowych działalności przedsiębiorstwa jest amortyzacja środków trwałych. W opracowaniu podjęto temat systemu amortyzacji podatkowej w aspekcie Wspólnej Jednolitej Podstawy Opodatkowania Osób Prawnych, wskazując na istotę systemu amortyzacji podatkowej w Polsce, a następnie w odniesieniu do założeń CCCBT. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego MNiSW w zakresie skłonności polskich przedsiębiorstw do korzystania z metod amortyzacji przyśpieszonej.(abstrakt oryginalny)

As the consequence of joining the European Union, Poland was obligated to standardize definitions that are essential for corporate finance like: revenue, income, tax cost. Among the tax costs there is also tax depreciation of fixed assets. The goal of the article is to discuss the problem of the system of tax depreciation in the aspect of CCCTB by indicating the differences between polish system of depreciation and the system of depreciation based on CCCTB. The article presents the results of questionnaire which goal was to examine the propensity of polish firms to use accelerated depreciation methods. The survey was conducted as a part of project financed by Ministry of Science and Higher Education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CCCTB: Possible elements of the technical outline, CCCTB/WP057/doc/en, Brussels, 26.07.2007.
 2. Dz. Urz. Wspólnoty Europejskiej L379/5 z 28.12.2006 r.
 3. Enders D., Estreicher A., Scheffler W., Spengel Ch., The Determination of Corporate Taxable Income in the EU Member States, Frankfurt 2007.
 4. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, PWE, Warszawa 2005.
 6. Iwin-Garzyńska J., Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 7.
 7. Litwińczuk H., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania - koncepcja i szanse wprowadzenia, "Prawo i Podatki" 2006, nr 9.
 8. Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, Załącznik nr B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2010.
 9. Supera-Markowska M., Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 11. Wyrok NSA z 27 marca 2003 r., S.A./Bd 482/03 niepubl.
 12. Wyrok NSA z 17 kwietnia 2008 r., II FSK 282/07, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
 13. Wyrok NSA z 6 czerwca 2006 r., II FSK 909/05, opubl. MoPod 2006/12/44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu