BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Interpretacja połączenia jednostek gospodarczych - porównawcza analiza literaturowa
Interpretation of Business Combination - Comparative Literature Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 83-101, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość, Połączenia jednostek gospodarczych, Teoria rachunkowości
Accounting, Business combinations, Accounting theory
Note
summ.
Abstract
Połączenia jednostek gospodarczych są dość istotnym zjawiskiem występującym we współczesnej gospodarce, bardzo często utożsamianym z procesami fuzji i przejęć. Celem artykułu jest zidentyfikowanie istoty połączenia jednostek gospodarczych poprzez przeanalizowanie definicji podawanych zarówno w przepisach polskich, jak i wybranych przepisach o charakterze międzynarodowym, a także porównanie zakresu znaczeniowego tego pojęcia z innymi pojęciami o zbliżonym znaczeniu.(abstrakt oryginalny)

Business combinations are quite important phenomena in the present economy, very often identified with mergers and acquisitions. The purpose of the paper is to identify the essence of business combination, throughout analyzing definitions given in the Polish and selected international regulations as well as the comparison of the meaning of the term in comparison to other terms with similar meaning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Dictionary of Accounting, Market House Books Ltd., Oxford 1999.
 2. DePamphilis D.M., Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Academic Press 2009.
 3. Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, DzU UE L 310 z 25.11.2005.
 4. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3903407.
 5. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3963390.
 6. Helin A., Ustawa o rachunkowości 2009. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Ignatowski R., Łączenie się spółek, w: Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 8. Kałkusiński R., Procedura łączenia spółek w Kodeksie spółek handlowych, w: Biuletyn Informacyjny - Periodyk Kancelarii Prawniczej Siwek, Gaczyński i Partnerzy s.c. "Rozwój w zgodzie z prawem", Kancelaria Prawnicza Siwek, Gaczyński i Partnerzy s.c., Warszawa, grudzień 2000, wydanie specjalne.
 9. Maruszewska E.W., Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki, Difin, Warszawa 2008.
 10. Morris V.B., Morris K.M., Standard & Poor's Dictionary of Financial Terms, Lightbulb Press, Inc., 2007.
 11. MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", w: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., DzU UE L 149.
 12. PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/haslo/3903407/fuzja.html.
 13. PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/haslo/3963390/przejecie.html.
 14. Rak J., Turyna J., Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa 2004.
 15. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slownik/2558775/fuzja-ii.
 16. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slownik/2510265/przejac.
 17. Statement of Financial Accounting Standards (FAS) No. 141: Business Combination, FASB, Norfolk 2007.
 18. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG PRESS, Warszawa 1998.
 19. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu