BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zadania rewizji finansowej w komunikacji wiarygodnych sprawozdań finansowych
Tasks of Financial Audit in Communicating Reliable Financial Statements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 45, s. 167-184, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wartość godziwa, Jakość informacji
Accounting, International Financial Reporting Standard, Fair value, Information quality
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia ustalania wiarygodności sprawozdań finansowych. Jest to problem złożony, a jednocześnie ważny, ponieważ wiarygodność stanowi immanentną cechę użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki. Treści artykułu wskazują, że istotnymi przeszkodami sporządzania i komunikowania wiarygodnych sprawozdań finansowych jest "konflikt" między wiarygodnością a przydatnością i terminowością informacji, dokonanie prawidłowej wyceny, osiąganie nadwyżki korzyści nad kosztami związanymi ze sprawozdawczością oraz weryfikacja wiarygodności informacji sprawozdawczych przez biegłych rewidentów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents issues related to preparing and presenting reliable financial statements to stakeholders. It describes characteristic of useful financial reporting, with pointing at complexity and difficulties with acquiring these characteristics in practice. They refer to conflict between relevance and reliability of information, as well as the date on which financial statements are prepared, using estimates, achieving surplus of benefits over costs of communicating of financial statements. The paper also takes a position on the issues of financial audit mentioned by the European Commission in the Green Book in 2010 and formulates proposals of introducing changes to standards and acts in order to ensure the credibility of financial statements examined by external auditors..(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezin W., Rachunkowość, w: Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
 2. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywę Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca Dyrektywę Rady 84/253/EWG.
 3. Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce (autoreferat pracy doktorskiej 2010, niepublikowany).
 4. Gos W., Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 5. Hendriksen E.A., Breda M.F. van, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 6. Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kawalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
 7. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 "Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych", Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa 2010, nr 69.
 8. Luty Z., Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010, t. 56 (112).
 9. Micherda B., Wstęp, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 11. Mućko P., Problemy regulacji rachunkowości: między wiarygodnością a przydatnością decyzyjną informacji finansowej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 12. Ponura zagłada papierowych imperiów, "Rzeczpospolita", 19.11.2010, Ekonomia i Rynek.
 13. Sawicki K., Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010, t. 56 (112).
 14. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 15. Szczcepankiewicz E.I., Komitety audytu nowymi organami zapewniania wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010, t. 57 (113).
 16. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
 17. Zielona księga, Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu, Komisja Europejska, Bruksela, 13 października 2010 (KOM 2010) 551.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu