BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszewski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Transformacja gospodarcza a pułapka polityki wzrostu
Economic Transformation and the Trap of Growth Policy
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 230, s. 152-162, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza, Wzrost gospodarczy, Mierniki wzrostu gospodarczego, Konsumpcja, Uwarunkowania transformacji gospodarki
Economic policy, Economic growth, Economic growth indicators, Consumption, Determinant of economic transformation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań jest rozbieżność pomiędzy rezultatami polityki gospodarczej, której uruchomienie umożliwił przełom ustrojowy w Polsce, a oczekiwaniami wobec niej, jakie można było mieć na podstawie akceptowanej powszechnie formuły celów gospodarowania. Autor analizuje uwarunkowania, które skłoniły do zorientowania polityki na maksymalizację tempa wzrostu gospodarczego, mierzonego PKB i PKB per capita. Wywody odnoszą się do przypadku Polski, a także do globalnych uwarunkowań polityki wzrostu. Autor postuluje przyjęcie kategorii dobrobytu społeczeństwa jako priorytetu wyznaczającego kierunek polityki gospodarczej. Przedstawia także znane z literatury argumenty przemawiające za odrzuceniem kanonu wzrostu gospodarczego w jego współczesnym rozumieniu. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is divergence between some results of economic policy the introduction of which was possible due to the systemic breakthrough in Poland and expectations formulated on the basis of commonly accepted economic purposes. The author analyzes conditions which oriented the policy towards maximization of economic growth rate measured by GDP and GDP per capita. This article refers to the case of Poland and to the global conditions for the growth policy. The author postulates acceptance of the category of society's welfare as a priority that determines directions for the economic policy. The author also presents some arguments, known from the literature, which are against the economic growth principle in its present meaning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Akerlof, G.A., Shiłler, R.J., 2010, Zwierzęce instynkty, Studio Emka, Warszawa.
  2. Erhard, L., 2011, Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa.
  3. Kołodko, G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
  4. Kołodko, G.W., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
  5. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., 2004, The Limits to Growth. The 30 Year Update, Earthscan, London-Sterling, VA.
  6. Stiglitz, J.E., 2010, Freefall - Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu