BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisz Iwona (Politechnika Opolska)
Title
Komputerowo wspomagane planowanie realizacji zlecenia w przedsiębiorstwie wirtualnym
Computer Aided Work Order Planning in the Virtual Enterprise
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 35-44, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Planowanie produkcji, Przedsiębiorstwo wirtualne, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Planowanie w przedsiębiorstwie, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Realizacja zamówień
Production planning, Virtual enterprise, Enterprise-customer relationship, Enterprise planning, Computer aiding management, Order processing
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono koncepcję planowania realizacji zlecenia w wirtualnym systemie produkcyjnym umożliwiającą podejmowanie decyzji dotyczących możliwości realizacji danego zlecenia w systemie o zadanych ograniczeniach zasobowych. Realizacja zlecenia weryfikowana jest pod kątem możliwości wytwórczych producenta oraz wymagań stawianych przez klienta. Scharakteryzowane zostały dwie strategie heurystycznego przeszukiwania zbioru możliwych rozwiązań. Strategie te bazują na oszacowaniu wartości górnych ograniczeń. Ponadto przedstawiono cztery heurystyki alokacji zasobów do operacji zlecenia, które opierają się na oszacowaniu okresów dostępu do zasobu oraz kosztów ich wykorzystania. Proponowana metoda poszukiwania dopuszczalnego wariantu realizacji zlecenia bazuje na schemacie procedury podziału i ograniczeń oraz na metodzie programowania sieciowego. Umożliwia ona podejmowanie decyzji odnośnie możliwości realizacji danego zlecenia zgodnie z wymaganiami klienta w danym systemie produkcyjnym przy zachowaniu deterministycznych ograniczeń zasobowych. Podstawą udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta jest przeprowadzenie procesu analizy dysponowanych zdolności produkcyjnych, wyznaczenie czasu trwania danego zlecenia oraz oszacowanie kosztu realizacji danego zlecenia. Implementacja opracowanej metody w postaci programu SPW pozwala, w trybie on-line, zaprojektować obciążenie systemu produkcyjnego oraz wyznaczyć wielkości kosztów wykonania danego zlecenia. Zastosowanie pakietu zostało przedstawione na przykładzie potencjalnego przedsiębiorstwa wirtualnego. Przedstawiona metoda może znaleźć również zastosowanie przy weryfikacji zleceń w ramach tradycyjnych struktur przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

In recent years the market conditions have been changing. The customers demand more specialized products. The enterprises have to tailor their offers according to individual customer wishes. In order to decrease complexity and in- crease flexibility enterprises employ the core competence strategy. It means that they concentrate on what they can do best, they specialize in certain areas. They joint their core competencies in a value chain to exploit fast changing opportunities. The set of core enterprises built the virtual enterprise that the form of this organization is temporary. The stakeholders of the contract-order are in alliance/consortium, they share costs and skills in delivering process of the goods to the market. In order to decide whether a new work order can be executed in a given production system - in the structure of the potential virtual enterprise the producer capabilities and the customer needs have to be taken into account. This paper addresses an issue of decision-making support for small and medium size enterprises gathered in virtual enterprise. The objective is to find a computationally effective method of planning the production flows in a virtual enterprise. The considered problem regards of finding a feasible schedule that follows the constraints imposed by duration order and price given by customer and by the time-constrained resources availability. In other words it is looking for the answer whether a given work order can be accepted for processing in virtual enterprise. The following problem can be now formulated. Consider a manufacturing system providing a given production capability while processing some other work orders. That means that only a part of the production capability (specified by in the time-restricted resources availability) is available for use in the system. Given work order is represented by an activity-on-node network where the nodes and the arcs represent the activities and precedence relations, respectively. The work order is specified by project duration deadline, which is equivalent to a presumed completion time as well as a total selling price. Each activity may be executed in one out of the set of system resources. Also, each activity may not be pre-empted and the mode once selected may not be changed. Considering a time horizon that is an upper bound on the project's makespan, there is an available amount of units of renewable resource in period considered. The cost of using the unit of the resource is specified in the map of accessible of renewable resources. The problem considered regards of finding of a makespan - feasible schedule that follows the constraints imposed by the precedence relations and by the time-constrained resources availability. The objective is to find an answer for the following question: whether there exist a potential virtual enterprise which is able to do the work order in agreement with enterprise technical capacities and the clients requirements? (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anavi-Isakow S., Golany B.: Managing multi-project environments through constant work-in-process, International Journal of Project Management, No. 21, 2003, pp. 9-18.
 2. Banaszak Z., Pisz I.: Project-driven production flow management, [w:] Project driven manufacturing pod redakcją Z. Banaszaka, J. Józefowskiej, WNT, Warszawa 2003, s. 53-71.
 3. Banaszak Z., Knosala R., Pisz I., Tomczuk I.: Planowanie przedsięwzięć pracy w czasowych ograniczeń dostępu do zasobów, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, 2003, s. 4-14.
 4. Byrne J. A., Brandt R.: The Virtual Corporation, Business Week, Feb. 8. 1993, pp. 43-63.
 5. Chrobot J. Rakowski J.: Systemy operacyjnego sterowania wytwarzaniem, Praca doktorska (zespołowa), Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 6. Grefen P. et al.: CrossFlow: cross-organizational workflow management in dynamic virtual enterprises, International Journal Computer Systems, 2000, Vol. 5, pp. 277-290.
 7. Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo wirtualne, Agencja Wydawnicza Difin, Warszawa 2002.
 8. Kłos S., Banaszak Z.: Ein Logistikmodell eines virtuellen Unternehmen. Computer Integrated Manufacturing, Proceedings of International Conference CIM, 2001, Vol. 1, WNT, Warszawa 2001, pp. 26-35.
 9. Leymann F., Roller D.: Production workflow Concepts and techniques, Prentice-Hall, Inc. New Jersey 2000.
 10. Lova A., Maroto C., Tormos P.: A multicriteria heuristic method to improve resource allocation in multiproject scheduling, European Journal of Operational Research, 2000, Vol. 127, pp. 408-424.
 11. Mowshowitz A.: The switchingprinciple in virtual organization, Virtual Organization Net, 1999, Vol. 1, No. 1, pp. 6-18.
 12. Pisz I.: Zarządzanie przepływami pracy przedsiębiorstw wirtualnych w warunkach deterministycznych ograniczeń zasobowych. Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2004.
 13. Pisz I., Banaszak Z.: Project scheduling under the time constrained resources availability, Materiały konferencyjne AI-MF.TH 2003 Methods of Artificial Intelligence, Gliwice 2003, s. 237-242.
 14. Pisz I., Banaszak Z.: Metoda oraz komputerowy system wspomagania wariantowania wariantowania zleceń produkcyjnych, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, s. 312-320.
 15. Pisz I., Banaszak Z.: Metoda wariantowania struktur przedsiębiorstw wirtualnych. Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3, 2003, s. 69-89.
 16. Pisz I., Tomczuk I., Banaszak Z.: Zarządzanie przepływami pracy przedsiębiorstw wirtualnych, [w:] Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, pod redakcją W. Tarnowskiego, T. Kiczkowiaka, WNT, Mielno 2003, Tom II, s. 142-149.
 17. Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, pod redakcją T. Krupy, WNT, Warszawa 2001, s. 61-78.
 18. Saabeel W., Verduijn T. M., Hagdorn L., Kumar K.: A model of virtual organization: a structure and process perspective, Virtual Organization Net, 2002, Vol. 4, No. 1, pp. 1-17.
 19. Sroka S.: Orientacja projektowa firmy odpowiedź na konkurencję na rynku globalnym. Przykład firmy Transsystem z Woli Dalszej pod Łańcutem, Magazyn Project Management, Czerwiec 2003, s. 25-27.
 20. Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji, Monografia pod redakcją B. Skołud, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 21. Weigand H., Heuvel W.-H.: Cross-organizational workflow integration using contracts, Decision Support Systems, 2002, Vol. 33, pp. 247-265.
 22. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, pod redakcją K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 2000.
 23. Zijm W. H. M.: Towards intelligent manufacturing planning and control systems, OR Spectrum, 2000, pp. 313-345.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu