BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeszutek Elżbieta (Politechnika Warszawska)
Title
Model zarządzania holdingiem przemysłowym
The Models of Industrial Holdings Menagment
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie holdingiem, Holding, Grupa kapitałowa, Organizacja holdingów, Modele zarządzania
Holding management, Holding, Capital group, Holding organisation, Management models
Note
summ.
Abstract
Holdingi są nowymi strukturami w gospodarce polskiej. Ich powstanie było wynikiem przemian gospodarczych, jakie zapoczątkowane zostały w latach 90. XX wieku. Pojawienie się struktur holdingowych było wynikiem procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw branż: hutniczej, stoczniowej, przemysłu zbrojeniowego, górnictwa, przedsiębiorstw budowlano-montażowych itp. Również łączące się przedsiębiorstwa wybierały takie właśnie rozwiązania organizacyjne, uznając je za szansę rozwoju i konkurencji na rynkach międzynarodowych. Tworzenie grup kapitałowych oraz struktur holdingowych jest konsekwencją tendencji koncentracyjnych obserwowanych w gospodarce światowej. W wyniku tych działań powstają organizacje często o charakterze międzynarodowym, o ogromnym potencjale ekonomicznym. Ze względu na specyfikę regulacji prawnych, z jakimi mają do czynienia krajowe przedsiębiorstwa, nie jest możliwe zastosowanie wzorców wykorzystywanych w innych gospodarkach rynkowych. Dlatego uzasadnionym było podjęcie prac nad projektem struktury holdingowej, dostosowanej do polskich warunków, uwzględniającej polskie realia. Efektem tych prac jest opracowany model zarządzania holdingiem przemysłowym obejmujący procesy realizowane przez podmioty wchodzące w jego skład, określający ich funkcje i definiujący zadania, jakie powinny realizować w ramach struktury. Model ten uzupełniony został projektem struktury organizacyjnej strategicznego holdingu zarządzającego, uwzględniającej specyfikę funkcjonowania zgrupowania i realizowane przez nie cele. (fragment tekstu)

Holdings are the new structures in Polish economy. The process of capital groups and holdings structures creation is the consequence of concentration trends observed in the world economy. Considering the legal regulations that apply to local enterprises it is not possible to take advantage of patterns used in other market economies. Therefore it was justified to take the works over the project on holding structure, fitted for Polish conditions, taking into consideration Polish realities. The effect of carried research was elaboration of industrial holding management model, including processes realized by subjects entering into the composition of holding, defining their functions and tasks that should be realized within the framework of the structure. This model has been implemented by the organizational project of the strategic holding structure, taking into consideration specificity of group functioning and objectives realized by it. The isolated from the structure departments were assigned with definite functions, which in the process of decomposition have been written out on the tasks that are realized by them. Kernel functions for each section immediate holding company have been defined in the first period of work. The next step of creating the model has been distributing kernel functions on partial functions, about equal degree o importance, followed by functions which realization is presented through the process actions. The model emerged in result of designing also includes, what is the additional trump, the input supplies and informational and capital outputs. Besides, basic factors steering the process, limiting process and deciding about its course have been defined Processed model also presents the instrument that helps monitoring the management process correctness, realized in holding grouping. Model is the instrument assigned for holding grouping management to enable the funds management monitoring in immediate holding company and its connections with subsidiary companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grudzewski W., Hejduk I.: Holding jako instrument restrukturyzacji kluczowego przemysłu w Polsce, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka, Difin, Warszawa 1998.
 2. Grudzewski W. M., Hejduk I.: Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 3. Jagoda H., Haus B.: Holding - organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 1995.
 4. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M.: Radykalne zmiany w firmie. Od reengineeringu do organizacji uczącej się, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1998.
 5. Nogalski B., Ronowski R.: Holding czyli o instytucji szczególnie efektywnej w pewnych sytuacjach, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1994.
 6. Nogalski B. i Zespół: Holding jako formuła restrukturyzacji przedsiębiorstwa wielozakładowego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1996.
 7. Pieckowski S.: Przewodnik dyrektora spółki kapitałowej (korporacji) w USA, "Rzeczpospolita" z dnia 14 października 1995 roku.
 8. Rudzki P.: Zezwolenie na holdingi. "Rzeczpospolita" z dnia 26 lutego 1997 roku.
 9. Solarz J. K.: Udział zagranicznych inwestorów w grupach kapitałowych, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka, Difin, Warszawa 1998.
 10. Trocki M.: Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka, Difin, Warszawa 1998.
 11. Wawrzyniak B.: Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym, [w:] Grupy kapitałowe w Polsce, praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, B. Wawrzyniaka, Difin, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu