BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skroban Katarzyna (Politechnika Warszawska)
Title
Metody zapewniania jakości systemów informatycznych
The Methods of Providing Quality in Computerized Information Systems
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2004, nr 1, s. 55-62, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Metody kontroli jakości, Systemy informatyczne, Audyt jakości
Quality control methods, Computer system, Quality audit
Note
summ.
Abstract
Istnieje wiele metod wspomagających zapewnienie jakości wdrożonych i eksploatowanych systemów informatycznych:
 • przegląd systemu,
 • nadzór nad systemem,
 • audyt systemu,
 • inspekcja,
 • testowanie.
Celem przeglądu jest zapewnienie zgodności projektowanego systemu ze specyfikacją. Celem nadzoru nad systemem jest wykrycie i zidentyfikowanie defektów jego elementów. Audyt jest prowadzony najczęściej pod kątem sprawdzenia zgodności systemu z opracowanym przy projektowaniu, wybranym standardem, takim jak procedura, norma, instrukcja itp. Inspekcja polega na tym, że inna osoba, a nic twórca, dokonuje przeglądu dokumentacji i poszukuje zawartych w niej błędów. Celem testowania jest wykrycie błędów w badanym obiekcie, którym może być: projekt systemu, system informatyczny, jego część lub prototyp. Testowanie występuje w każdym cyklu życia systemu informatycznego; jest odmianą przemysłowej kontroli jakości. Większość funkcji produktów informatycznych nic jest poddawana testom przemysłowej kontroli jakości. Wynika to z faktu, iż produkcja oprogramowania jest najczęściej produkcją jednostkową, a nie seryjną czy masową. Dlatego metody przemysłowej kontroli jakości nie znajdują zastosowania do oprogramowania. Każdy program posiada swoją unikalną kombinację funkcji, z których każda ma inny przebieg. Duża ilość funkcji oprogramowania powoduje, że ilość tych kombinacji rośnie i bardzo często jest to ilość niemożliwa do określenia. Najczęściej sprawdzeniu podlega tylko około 10% programu. Ilość metod stosowanych w procesie zapewniania jakości systemów informatycznych jest znacznie mniejsza niż metod projektowania systemów. Obecne techniki nie zapewniają uzyskania systemu informatycznego o wysokiej jakości. Nie gwarantują także uzyskania niezawodnego systemu informatycznego. Obowiązuje kryterium system wystarczająco dobry (good enough). Konieczne jest zatem sprawdzanie jakości systemu informatycznego, czyli jego kontrola. Z badań w przemyśle wiadomo, że są możliwości wykrycia, za pomocą metod kontroli, wszystkich błędów, które występują nawet w produkcji prostych wyrobów przemysłowych, a co dopiero tak złożonego produktu, jakim jest system informatyczny. Na dodatek tylko niewielka część metod oceny jakości znanych w przemyśle jest używana do oceny jakości systemu informatycznego. Najczęściej stosowane są inspekcje i testowanie. (fragment tekstu)

There has been performed the analysis of techniques used in process of providing quality in computerized information systems. The following techniques have been described:
 • review of the system,
 • supervision of the system,
 • audit of the system,
 • inspection,
 • testing.
The purpose of review is providing the correspondence of designed system with specification. The purpose of the system supervision is discovering and identifying its elements defects. The audit is led from the point of view of the system correspondence verification with processed in act of designing, chosen standards, like procedure norm and instruction. The system supervision is based on principle that the other person, not the system creator, performs review of the documentation as well as searches for made errors. The purpose of the testing is discovering the errors in researched object that might be: the project of system, computerized information system, its part or prototype. Testing occurs in each cycle of life of computerized information system; it is a variant of industrial quality control. Majority of information products functions is not a subject of industrial quality tests. It results from the fact that software production most often is individual not serial or mass - produced. Therefore the methods of industrial quality controls do not apply to software. Each program owns unique combination of functions that differ. Big amount of software functions causes that amount of those combinations grows and very often is impossible to definite. Most often only 10% of program is the subject of verification. The number of applicable methods to provide the quality in computerized information systems is considerably smaller than system designing methods. Prevailing techniques do not provide obtaining high quality computerized information system. They do not guarantee obtainment of reliable computerized information system. Predominately used criterion is called system is good enough. Therefore verification of computerized information system quality is indispensable i.e. its control. The research made in industry shows that errors occur even in simple industrial production. Moreover only small part of quality estimation methods used in industry are applicable to estimate the quality of computerized information system. Inspection and testing are most often used methods of supervising. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ANSI/IEEE Standards Collection Software Engineering, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York 1997.
 2. ANSI/IEEE Standard 729-5983 - IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology.
 3. Fagan M.E.: Design and code inspection to reduce errors in program development, IBM Systems Journal, No. 15(3).
 4. Gilb T., Graham D.: Software Inspection, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.
 5. Górski J.: Inspekcje oprogramowania, Informatyka, nr 10, 1998.
 6. Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, praca zbiorowa pod red. J. Górskiego, ZNI MIKOM, Warszawa 1999.
 7. Jasiński M.: Testy oprogramowania, Informatyka, nr 10, 1999.
 8. Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu