BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym
Accounting Aspects of a Local Tax Liability Limitations by Lapse of Time in Self-Regulated Tax Authorities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 13-22, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Podatki lokalne
Accounting, Public finance, Local taxes
Note
summ.
Abstract
Przedawnienie podatków należy do jednej z instytucji uregulowanej przepisami Ordynacji podatkowej. Jako jeden ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego prowadzi do ustania stosunku podatkowego łączącego podatnika z samorządowym wierzycielem podatkowym tj. gminą w zakresie podatków i opłat lokalnych. Głównym skutkiem przedawnienia dla podatnika jest wygaśnięcie obowiązku uiszczenia należności podatkowej, natomiast dla wierzyciela podatkowego brak podstaw do dochodzenia tej należności, ale również stosowania innych procedur podatkowych określonych w przepisach Ordynacji podatkowej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie prawidłowych dokumentów będących podstawą sporządzenia dowodu księgowego w oparciu, o który nastąpi wyksięgowanie przedawnionego podatku z urządzeń księgowych samorządowego organu podatkowego tj. konta podatkowego podatnika, jak również prezentacja rachunkowych skutków przedawnienia zobowiązania podatkowego.(fragment tekstu)

Accounting for local taxes in Poland is an integral element of budget accounting. Tax accounting is closely related to the tax institutions under the rules of the Tax Law. Limitation of tax liability  by lapse of time is one of those institutions requiring an adequate reflection in the accounting books of the tax authorities, while ensuring the clarity and transparency of records. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Winiarska K.,Inwentaryzacja w firmach. Difin, Warszawa 2006.
  2. Inwentaryzacja. Zasady i praktyka . "Rachunkowość", Warszawa 2010, Praca zbiorowa.
  3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.).
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU Nr 128, poz. 861).
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (DzU Nr 208, poz. 1375).
  9. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 760/08, opubl. Legalis
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu