BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa a składniki majątku niewidzialnego
Economic Factors of Enterprise Environment vs. Invisible Property Components
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 23-33, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Otoczenie przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Kapitał intelektualny
Accounting, Enterprise environment, Intangible asset, Intellectual capital
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowi głos w dyskusji nad problematyką majątku niewidzialnego, który coraz częściej jest postrzegany jako wyzwanie dla współczesnej rachunkowości, ponieważ nie jest on prezentowany w systemie rachunkowości. Z punktu widzenia rachunkowości problematyka majątku niewidzialnego dotyczy w szczególności: sformułowania pojęcia, klasyfikacji, wyceny i opracowania form prezentacji. Poznanie majątku niewidzialnego jest możliwe dzięki wieloaspektowym analizom poszczególnych jego składników, które pozwolą dokładnie zdiagnozować badane zjawisko i wskazać czynniki, które je kształtują. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wzajemną zależność między ekonomicznymi czynnikami otoczenia przedsiębiorstwa a składnikami majątku niewidzialnego. Zależność ta pozwala zrozumieć, dlaczego niektóre składniki majątku niewidzialnego rosną, a inne maleją.(fragment tekstu)

In the conditions of market economy and more and more intense competitiveness of enterprises, the invisible property components have become particularly important elements of enterprise property. Even though they are invisible to a naked eye and are immaterial, they still influence, to a large extend, an enterprise market value, which decides how an enterprise is perceived at the market. In order to analyze invisible property components in more detail the article discusses mutual relations between selected economic factors of enterprise environment and a representative group of invisible property components. Both, macroeconomic environment factors and microeconomic determinants, influence the invisible property components in a direct and indirect way. Therefore, e.g. the discussions about reducing taxes and applying tax reliefs, within the framework of national tax policy, enhance professional activity of entrepreneurs and enterprises to develop their businesses, which strengthens brands, clients relations, upgrades staff qualifications and stimulates the application of new technologies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk M.: Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, w: Nauki o finansach 4, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, red. G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  2. Jankowski S.: Koniunktura gospodarcza, w: Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak. PWN, Warszawa 1999.
  3. Kulisa B.: Istota oraz uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, red. L. Kiełtyka, Difin SA, Warszawa 2010.
  4. Low J., Kalafut P. C.: Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2004.
  5. Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak. PWN, Warszawa 1999.
  6. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
  7. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
  8. Zawadzka Z.: Handel zagraniczny, w: Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak. PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu