BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Petrykowski Paweł (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Użyteczność zasobów a wycena aktywów i zobowiązań
Usefulness of Resouces vs. Assets and Liabilities Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 95-108, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Podatki lokalne
Accounting, Public finance, Local taxes
Note
summ.
Abstract
Wobec rachunkowości, pojmowanej jako zespół metod określających sposób pomiaru wartości oraz klasyfikacji materialnych oraz niematerialnych dóbr i zobowiązań jednostek prowadzących działalność gospodarczą, niezależ-nie od przyczyn powodujących konieczność systematycznej rejestracji oraz wyceny przedmiotów umów z innymi uczestnikami systemu ekonomicznego - artykułuje się wielorakie oczekiwania. Ich charakter zmieniał się odpowiednio do poziomu rozwoju systemu ekonomicznego.(fragment tekstu)

The goal of this paper is to outline the substantial aspects of resource usefulness starting from the current standards for valuating assets and liabilities, i.e. resources and rights to them. To achieve that the article presents: Waldemar 108 Gos, Paweł Petrykowski - general rules for measurement the value of assets and liabilities, - fundamental aspects of usefulness as an economic notion, with special interest put on final usefulness, - possible consequencies of including usefulness to valuate assets and liabilities, on an accounting system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Damodaran A.: Ryzyko strategiczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, War-szawa 2009.
 2. Ijiri Y.: The Foundation of Accounting Measurement Practice, New York 1967.
 3. Kamela - Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, FRR w Polsce, Warszawa 1995.
 4. Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2008.
 6. Kinderman A.: Szacowanie wartości godziwej w celu wyceny składników aktywów i zobowiązań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48/104.
 7. Luty Z.: Przedmiot, mierniki i algorytmy wartości w rachunkowości, w: Problemy wyceny w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 911, Wrocław 2001.
 8. Luty Z.: Problemy wyceny w jednostkach gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Nr 60, Warszawa 2001.
 9. Mały słownik języka polskiego, Red. E. Sobol, Warszawa 2002.
 10. Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, International Accounting Standards Board, Tom II, Warszawa 2007.
 12. Multimedialna Encyklopedia Powszechna, www.onet.pl.
 13. Nowacki P.: Wartością firmy trzeba zarządzać, "CFO Magazyn dla finansistów" nr 7, IDG. http://cfo.cxo.pl/artykuły/50357_2/Wartościa.firmy.trzeba.zarzadzac.html
 14. Petrykowski P.: Wymienność i użyteczność a aspekt semiotyczny pomiaru wartości w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 58/114.
 15. Preliminary Views on Financial Statements Presentation - Discussion Paper, International Accounting Standards Board, April 2009.
 16. Remlein M.: Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 17. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Szychta A.: Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 20. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu