BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości
Cultural Factors as Determinants of Accounting System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 109-116, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Modele rachunkowości, Kulturowe uwarunkowania biznesu
Accounting, Models of accounting, Cultural determinants of business
Note
summ.
Abstract
Trwający od wielu lat proces globalizacji różnych sfer życia gospodarczego nie ominął również rachunkowości. Liberalizacja gospodarki światowej, powstawanie ponadnarodowych korporacji wymusiło niejako rozwój rachunkowości międzynarodowej. Pojawiła się potrzeba harmonizacji i standaryzacji procesów gospodarczych i przepisów prawnych. Jest to jednak proces bardzo złożony, a rozwój rachunkowości uwarunkowany jest czynnikami: historycznymi, kulturowymi, prawnymi, ekonomicznymi, edukacyjnymi, fiskalnymi i własnościowymi. Mimo wielu podobieństw istnieją również znaczące różnice pomiędzy systemami rachunkowości funkcjonującymi w poszczególnych krajach. Celem niniejszego opracowania jest w szczególności identyfikacja kulturowych czynników charakteryzujących systemy rachunkowości.(fragment tekstu)

Accounting keeps developing under the influence of different types of factors which determine accounting system. The article presents general classification of accounting systems according to different authors. It also focuses on cultural factors estab-lished on the basis of the followed customs and traditions. S. J. Gray was an outstanding researcher in the field of cultural differences in societies, who classified accounting systems from the perspective of the above criterion. The article presents accounting attributes defined by Gray and describes the division of the world, suggested by G. Hofstede, into regions based on social features such as individualism or collectivism in functioning, the power of distance, uncertainty and avoidance, as well as masculinity and femininity. The article is concluded with short final remarks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hofstede G., Hofstede G. J.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2007.
 2. Igball M. Z., Melcher T. U., Elmallach A. A.: International accounting, Global Perspectiv. International Thomson Publishing, Prentice Hall, USA 1997.
 3. Kortum D.: Klasyfikacja rachunkowości międzynarodowej i jej podstawowe wzorce, w: Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
 4. Krasodomska J.: Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, w: Zeszyty teoretyczne rachunkowości. T.55. SKwP, Warszawa 2010.
 5. Lawrence S: International accounting. International Thomson Business Press, London 1996.
 6. Mućko P.: Systemy rachunkowości na świecie, w: Rachunkowość międzynarodowa. Red. K. Winiarska. ODDK, Gdańsk 2009.
 7. Mueller G. G.: Accounting principles generaly accepted in the U. S. versus those accepted elsewhere. "International Journal of Accounting", Spring 1968.
 8. Nobes C., Parker R.: Comparative international accounting - 5th ed. Prentice Hall, London 1998.
 9. Radebaugh L. H., Gray S. J., Black E. L.: International accounting and multinational enterprises, 6th edition. John Wiley & Sons, New York 2006.
 10. Surdykowska S. T.: Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze, Kraków 1999.
 11. Zabłocka S.: Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym, w: Rachunkowość międzynarodowa. Red. L. Bednarski, J. Gierusz. PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu