BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Kufel Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ rezerw na sytuację majątkowo-finansową spółek objętych WIG 20
The Impact of Provisions on the Financial Condition and Assets of WIG-20 Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Spółki giełdowe, Finanse przedsiębiorstwa, Rezerwy
Accounting, Stock market companies, Enterprise finance, Reserves
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie wpływu rezerw na sytuację majątkowo - finansową wybranych spółek akcyjnych. Przeprowadzona analiza umożliwia sformułowanie następujących stwierdzeń: - udział rezerw w sumie bilansowej jest uzależniony od branży, w której działa spółka; najwyższe rezerwy tworzą zakłady ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwa energetyczne i wydobywcze, - badane spółki najczęściej tworzą rezerwy na odroczony podatek dochodowy i na świadczenia pracownicze, - zapisy w dokumentacji zasad rachunkowości w zakresie ujmowania rezerw sprowadzają się zazwyczaj do powielenia zapisów MSR/MSSF, a nie przedstawiają zasad opracowanych na potrzeby danej jednostki, - noty dotyczące rezerw nie wyjaśniają wystarczająco struktury rezerw oraz przesłanek zmian ich stanu i wartości, a w szczególności nie wskazują stóp dyskontowych przyjętych do wyceny rezerw długoterminowych.(fragment tekstu)

Creation of provisions is inevitably based on subjective estimates, which requires explanation of the company's accountancy principles in this field. The authors have made an attemt to evaluate how the provisons are presented and what their relevance is, based on the financial reports of top twenty companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The evidence from the research suggests that: 1) the companies usually limit themselves to creating provisions for deferred income taxes and pension benefits, 2) the information about their policies on reserves and provisions is insufficient.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U.: Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa 2007.
  2. Sojak S. (red.): MSR 37, Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, Difin, Warszawa 2008.
  3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe", Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości nr 7/08 z 14.10.2008 r.
  4. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe", Międzynarodowa Rada Standardów Rachunkowości (IASB), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, Tom I.
  5. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm.
  6. Strona internetowa Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, www.ifrs.org
  7. Strona internetowa Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, http://www.gpw.pl/portfele_ indeksow#WIG20
  8. Sprawozdania finansowe badanych jednostek udostępnione na stronach internetowych emitentów.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu