BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przejęcia odwrotne - wybrane zagadnienia
Reverse Acquisitions - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 131-140, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Fuzje i przejęcia, Połączenia jednostek gospodarczych
Accounting, Mergers and acquisitions, Business combinations
Note
summ.
Abstract
Ze względu na swój charakter, połączenia jednostek gospodarczych (PJG), a zwłaszcza połączenia prawne, stanowią jeden z najsilniejszych rodzajów powiązań pomiędzy jednostkami gospodarczymi. Jedną z form, jakie mogą przybierać są przejęcia, polegające na przejęciu kontroli nad jedną jednostką przez inną jednostkę. Wśród nich na szczególną uwagę ze względu na swoją specyfikę zasługują tzw. przejęcia odwrotne, w których odwróceniu ulegają typowe relacje pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie połączenia, gdyż przedmiotem przejęcia stają się jednostki posiadające kontrolę nad jednostka-mi, które je przejmują. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z istotą przejęć odwrotnych, motywami ich dokonywania oraz ogólnymi zasadami ujmowania ich w księgach rachunkowych. W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono przejęciem mającym charakter połączeń prawnych.(fragment tekstu)

Reverse acquisitions are one of the forms that business combinations might take. The purpose of the paper is to present the essence of reverse acquisitions, point the reasons for which they are made as well as show the basic rules of their accounting, with particular attention paid to mergers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ignatowski R.: Łączenie się spółek, w: Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
  2. Ignatowski R.: Połączenia jednostek gospodarczych, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), red. A. Jaruga, SKwP, Warszawa 2005.
  3. Ignatowski R.: Rozdział 4a - Łączenie się spółek, w: Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR - MSSF - Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2009.
  4. Jezierski T.: Połączenia odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i kapitałowego. "Monitor podatkowy", nr 9, 2008.
  5. MSSF 3 "Połączenia jednostek gospodarczych", w: Rozporządzenie komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., DzU UE L149.
  6. Skowron R.T.: Skutki nietypowych fuzji [online]. 18.01.2010 [dostęp 10.04.2011.] Do-stęp w internecie: http://www.gf24.pl/index.php/component/content/article/3165-skutki- nietypowej-fuzji.html.
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU z 2005 r. nr 8. poz. 60, z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu