BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Ewolucja zasad rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych a ustawa o rachunkowości
Changes in Accounting Rules of Budgetary Units and Self-Government Budgetary Institutions vs the Accounting Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 141-149, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zakłady budżetowe, Finanse samorządu terytorialnego
Accounting, Budgetary establishment, Local government finance
Note
summ.
Abstract
Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane stosować zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (uor), ustawy o finansach publicznych (uofp), z uwzględnieniem zasad szczególnych zawartych w aktach wykonawczych do uofp. Obecnie obserwuje się tendencję upodabniania zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze finansów publicznych oraz w sektorze prywatnym. Celem artykułu jest przedstawienie zmian wskazujących na dokonujący się proces ujednolicania tych zasad w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.(fragment tekstu)

Budgetary units and self-government budgetary institutions are obliged to apply specific accounting rules. They involve among other things recording principles for assets and liabilities, bringing up-to-date, measurement and financial reporting rules. Changes introduced in area of specific accounting principles indicate convergence with the rules coming from the Accounting Act.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charytoniuk J., Nowy plan kont oraz szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (cz. I), "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 10, 2010.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 128, poz. 861).
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 72, poz. 422).
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu