BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kubiak Damian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane aspekty rachunkowości organizacji pozarządowych
Accounting of Non-Governmental Organizations - Chosen Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 163-174, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Organizacje pozarządowe
Accounting, Financial reporting, Non-governmental organisation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja podstawowych cech charakterystycznych dla prowadzenia rachunkowości oraz rozliczania działalności przez organizacje pozarządowe.(fragment tekstu)

NGO are accomplishing important role in the social life. The main aim of article is to point out chosen aspects of NGO accounting. One of them requires to manage sepa-rately forms of activity such as unpaid, paid public benefit work and business activities in terms of accounting. The second problem is a design of annual financial statements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223; z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536; z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowy-mi, nieprowadzących działalności gospodarczej, DzU z 2001 r. nr 137, poz. 1539; z późn. zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji: DzU z 2001 r. nr 50, poz. 529.
 5. Dworowska W.: Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publiczne-go. ODDK, Gdańsk 2008.
 6. Hass- Symotiuk M.: Rachunek wyników jednostek non profit. "Poradnik organizacji non profit", 1 listopada 2007 (nr 11/2007), http://nonprofit.infor.pl/index.php? act=mprasa&sub=article&id=29374.
 7. https://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do.
 8. Jankowski M.: Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, "Ekonomia społeczna teksty 2008", 7/2008.
 9. Michalik A.: Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowych cz. 2 rachunkowość organizacji pozarządowych - działalność statutowa i gospodarcza, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2007.
 10. Paluch J.: Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Biblioteka Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 11. Winiarska K.: Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych, . Rachunkowość stowarzyszeń, organizacji non-profit. 1 kwietnia 2007 (nr 004/2007), http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-organizacji-non- profit/54006,Specyfika-rachunkowosci-organizacji-pozarzadowych.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu