BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Metody wyceny rezerw
Methods of Measurement of Provisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 255-263, rys., bibliogr. 7poz.
Keyword
Rachunkowość, Wycena, Rezerwy
Accounting, Valuation, Reserves
Note
summ.
Abstract
Szczególnie istotną kwestią dotyczącą rezerw tworzonych w rachunkowości jest sposób ich wyceny. Jednostki gospodarcze tworzą rezerwy z różnych tytułów, często jako efekt obowiązku prawnego. Określanie wartości rezerw, ze względu na ich niepewny charakter i towarzyszące im ryzyko, związane jest z przewidywaniami, szacunkiem, określaniem prawdopodobieństwa, uwzględnianiem wielu informacji bieżących i historycznych. Często do wyceny rezerw jednostki muszą stosować skomplikowane metody wyceny oparte na wielu za-łożeniach. Ponieważ wartość rezerwy może mieć istotny wpływ na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i jej wynik finansowy, dlatego tak ważna jest prawidłowa ich wycena, zapewniająca wiarygodność informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Artykuł poświęcony jest problematyce wyceny rezerw. Jego celem jest przedstawienie podstawowych metod i zasad wyceny rezerw.(fragment tekstu)

The article deals with the issue of measurement of provisions. The aim of arti-cle is to present general methods and principles of measurement provisions, as well to characterize specific methods of measurement of provisions used to measurement of provisions for deferred taxes and Employee Benefits.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzywda D.: Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania wa-runkowe, "Rachunkowość" nr 9, 2008.
  2. KSR 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, SKwP, IASB, Warszawa Londyn 2007.
  4. MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, red. S. Sojak. Difin, Warszawa 2007.
  5. Poniatowska L.: Metody rozliczania podatków odroczonych w regulacjach polskiego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" t.56, 2000.
  6. Poniatowska L.: Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w świetle polskiego i międzynarodowego prawa o rachunkowości. "Zeszyty Teo-retyczne Rachunkowości" t.1 (57), 2000.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU z 2009 r. Nr 152, poz. 1223.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu