BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wybrane zagadnienia kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich
Selected Issues of Control of Projects Cofinanced by the European Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 295-310, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola realizacji projektu, Fundusze unijne, Obszary wiejskie
Accounting, Project realization control, EU funds, Rural areas
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zasad funkcjonowania systemów kontroli wydatkowania środków europejskich zaangażowanych w finansowanie projektów w okresie programowania 2007-2013. W szczególności przedmiotem analizy są procedury i dokumentacja w zakresie kontroli w miejscu realizacji projektu. Przebieg kontroli i zasady przygotowania dokumentacji pokontrolnej zostały przedstawione na przykładzie raportu z czynności kontrolnych projektu finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).(fragment tekstu)

Co-financing projects with EU funds requires the functioning of control systems spending of money. Objective of the inspection of projects, inter alia, is verify the accuracy of accounting and reporting for these measures. The article presents the principles and procedures for carrying out financial control of projects. In particular, in the paper is presented rules on-site inspections and visits on the place of project. Rules of preparing of control documents are presented on the example of documentation project funded in the RDP.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burnat-Mikosz M., Kućma M.: Kto i jak może kontrolować? "Dziennik Gazeta Prawna", nr 40, 2011.
 2. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.
 3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyj-nym. Warszawa 2.02.2011. Dokument elektroniczny, http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/Documents/Wytyczne_ w_zakresie_kontroli_03022011.pdf, [dostęp 01.03.2011].
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).
 7. Różycka J., Jaworski M.: Jak przebiega kontrola dofinansowania projektu? "Dziennik Gazeta Prawna", nr 40, 2011.
 8. Słowniczek pojęć na temat funduszy europejskich, Portal Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/stronaglowna.aspx [dostęp 20.02.2011].
 9. Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1999.
 10. Trocki M. (red.): Zarządzanie projektem europejskim. PWE , Warszawa 2007.
 11. Turczyk M., Berbeć K.: Najczęstsze problemy powstające w trakcie kontroli, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 40, 2011.
 12. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 64, poz. 427 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu