BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie benchmarkingu w strategicznej rachunkowości zarządczej
The Use of Benchmarking in Strategic Management Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 389-404, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Benchmarking, Zarządzanie strategiczne
Management accounting, Benchmarking, Strategic management
Note
summ.
Abstract
W wypadku strategicznego zarządzania szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie konkurencyjności jednostki gospodarczej. Z tego powodu przedmiotem zainteresowania zarządzających stają się możliwości doskonalenia w różnych obszarach działalności gospodarczej. Jest to bowiem szansą utrzymania odpowiedniej pozycji konkurencyjnej na rynku, a tym samym zagwarantowania ciągłości bytu jednostki w dłuższej perspektywie czasowej. Realizacja takiej filozofii zarządzania wymaga zastosowania odpowiedniego instrumentarium rachunkowości. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest wskazanie obszarów zastosowań benchmarkingu jako narzędzia rachunkowości zarządczej wspomagającej strategiczne zarządzanie.(fragment tekstu)

One of the most important goals of strategic management is to ensure competitiveness of an economic entity, which is the necessary condition for its long-term activity. Therefore, the management is looking for an opportunity to constantly improve in different areas of economic activity. Benchmarking, which is a tool of the management accounting supporting the strategic management, can be helpful in achieving that aim. The paper presents areas in which benchmarking can be used in connection with entity's competition strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barfield J.T., Raiborn C.A., Kinney M.R.: Cost Accounting. Traditions and Innovations. West Publishing Company, Minneapolis/ST.Paul - New York - Los Ange-les - San Francisco1994.
 2. Benchmark Index (prospekt informacyjny), CBM Polska, TÜV Nord Polska.
 3. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 4. Gmińska R.: Modele rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych, Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2006.
 5. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 6. Karmańska A. (red.): Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2006.
 7. Kiziukiewicz T.: Benchmarking, w: Od auditingu do sponsoringu, red. K. Czubakowska, PWE, Warszawa 2009.
 8. Kowalak R.: Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 10. Smith M.: Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 11. Sobańska I.: Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu