BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Metody rachunkowości zarządczej zorientowane na relacje z klientem - zastosowania w polskich spółkach giełdowych
Management Accounting Methods Oriented Towards Customer Relations - Aplications in Polish Listed Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 415-424, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Orientacja na klienta, Spółki giełdowe
Management accounting, Costumer orientation, Stock market companies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych dotyczących zastosowań metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z klientami w polskich spółkach giełdowych. W opracowaniu wskazano metody rachunkowości pozwalające tworzyć na potrzeby zarządzania obraz relacji przedsiębiorstw z klientami, omówiono wyniki badań na temat ich wykorzystania w badanej próbie oraz przedstawiono wnioski dotyczące zastosowań tej specyficznej grupy rozwiązań.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the results of survey studies concerning the ap-plication of customer relation oriented management accounting methods in Polish listed companies. In the paper customer relation oriented methods were pointed out, the re-sults of the survey were discussed and conclusions on the application of this specific group of methods were presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cäker M.: Customer Focus - An Accountibility Dilemma, "European Accounting Review" Vol. 16. No 1/2007.
  2. Internetowy podręcznik statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html
  3. Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Warszawa, 2010.
  4. Łada M., Kozarkiewicz A.: Instrumenty rachunkowości zarządczej w firmach projektowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 9/2005.
  5. Łada M.: Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 49/2009.
  6. Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu