BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulska Teresa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania finansami gminy
The Use of Managerial Accounting in Managing Municipal Finances
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 425-434, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego, Zarządzanie zmianami
Public finance, Local government finance, Change management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja narzędzi rachunkowości zarządczej możliwych do wykorzystania w zarządzaniu finansami gminy. Skuteczne zarządzanie finansami gminy jest znacznie ułatwione dzięki uzyskiwaniu planowanych dochodów, które podmiot z dużym wyprzedzeniem może przeznaczyć na zaplanowane wcześniej wydatki. Na prawidłowość funkcjonowania procesu zarządzania finansami gminy olbrzymi wpływ ma minimalizacja ryzyka niezaplanowanych wydatków, których źródeł finansowania nie ujęto w budżecie gminy.(fragment tekstu)

The effectiveness of performing public tasks requires a purposeful and adequate choice of managing municipal finances. Public administration may successfully use the tools of managerial accounting. The key elements of municipal management are: a balanced scorecard, task oriented budgeting, ratio analysis, cost accounting, as well as benchmarking, as a necessary instrument for improving the quality of services. The aim of the article is to present the tools of managerial accounting which can be used for municipal finance management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek P.: Controlling w zarządzaniu gminą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Borowiec L.: Controlling w realizacji usług publicznych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 3. Borowiec L.: Budżet zadaniowy jako instrument rachunkowości zarządczej w administracji centralnej, w: Rachunkowość a controlling, pod red. E. Nowaka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 56, Wrocław 2009.
 4. Bucior G.: Koszty normatywne zadań jako narzędzie budżetowania w sektorze publicznym, w: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Standardy Międzynarodowe, pod red. M. Nowickiej- Skowron, Wydawnictwo AGH, Kraków 2006.
 5. Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
 6. FilipiakB. (red.): Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 7. Gajdzik B.: Rynkowy kontekst zarządzania gminą, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2008.
 8. Hood Ch.: A public management for All seasons? "Public Administration" 1991, vol. 69 (1).
 9. Kaczmarek M.: Założenia systemu informatycznego spełniającego warunki budżetowania zadaniowego, w: Problemy współczesnej rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 20, Szczecin 2009.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie?, PWN, Warszawa 2006.
 11. Kunowska K.: Zarządzanie finansami gminy a kontrowersje w podatku od towarów i usług, w: Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2010.
 12. Lubińska T. (red.): Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa 2009.
 13. Nogalski B., Czerska J., Klimek A.: Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i Lean management w usprawnieniu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, współczesne zarządzanie, Nr 1/2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 14. Sadowska T.: Zarządzanie kosztami w gminach, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Nr 542, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 18, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 15. Suchocka-Krysiak H. (red.): Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 16. Walczak M., Kowalczyk M.: Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa 2010.
 17. Zackiewicz B., Bucior B.: Zarządzanie kosztami zadań budżetowych, w: Problemy współczesnej rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 20, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu