BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszelaki Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie portfelem kredytowym banku komercyjnego w warunkach obligatoryjnego tworzenia rezerw celowych
Management of the Credit Portfolio in a Commercial Bank With Compulsory Creation of Target Reserves
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 503-512, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Banki komercyjne, Portfel kredytowy, Rezerwy celowe
Commercial banks, Credit portfolio, Adjusted reserves
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad zarządzania portfelem kredytowym banku w sytuacji, kiedy banki są zobowiązane tworzyć rezerwy celowe na należności kredytowe.(fragment tekstu)

The article presents the problem of management of credit receivables in the situation when banks are compelled to generate connected with them compulsory target provisions. The banks may shape to a certain degree their credit portfolio through implementation of a credit policy but its operation depends upon and is conditioned by many factors. Target reserves belong to external standards whose observance is imposed on banks by the order of the minister of finance relating to setting up of provisions for risks. The target reserves affect financial results, as they increase costs and the financial law is in this case unfavourable for banks. The banks which manage credit portfolio may, for example, - in order to control the volume of target reserves - reduce crediting of high risk ventures or tighten the criteria for assessment of credit standing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa IV Rady EWG z dnia 25 lipca 1978 roku o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o określonych formach prawnych (78/660EEC) z dalszymi zmianami.
 2. Heropolitańska I., Borowska E.: Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000.
 3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe", w: Rozporządzenie (WE) 1126/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 listopada 2008r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Przekł. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 4. Rajczyk M.: Interesy jednostek w bankach komercyjnych, CHW Comfort, Katowice 1993.
 5. Rose P.: Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa, 1999.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. DzU z 2008r. Nr 235 poz. 1589 z późniejszymi zmianami..
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. DzU nr 191 z 2010 roku poz. 1279 z późniejszymi zmianami.
 8. Turlej J.: Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku, "Bank i Kredyt" z 1996 r. nr 7-8.
 9. Turlej J.: Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym, "Bank i Kredyt" 1994 r. nr 10.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU z 1992 r. Nr 21 poz. 86 z późniejszymi zmianami.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. DzU z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. DzU nr 72 z 2002, poz. 665 z późniejszymi zmianami.
 13. Wójcik J.: Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 14. Wszelaki A.: Wykorzystanie rezerw celowych w podejmowaniu decyzji zarządczych w bankach, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk i A. Kostur,Wyd. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu