BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Bilans w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych - różnice
Balanse Sheet in the Light of Polish and International Regulations - Differences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 545-559, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Bilans, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości
Financial statements of listed companies, Balance sheet, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie niektórych nowych propozycji, jakie pojawiają się w zakresie pomiaru na skutek stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. (fragment tekstu)

In the last twenty years-characterized by the dynamic development of the capital and financial markets and the economy of many countries- a demand for the full, current, comparable and reliable information about the material and the financial status as well as the financial results of the economic units has been increasing. The article offers reflections on the formula of the balance sheet in the light of Polish end international regulations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fedak Z.: Przegląd różnic miedzy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości a ustawą o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.
  2. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z.: Bilans wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
  3. Gabrusewicz W., Sprawozdawczość finansowa, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005,
  4. http://aktualnosciksiegowe.pl/jak-odroznisz-koszty-badawcze-od- rozwojowych/docs/70_0/2068/View
  5. Jaruga A. (red.): Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, Wyd. SKwP, Warszawa 2007.
  6. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki Tom II Analiza Standarów rachunkowości, red. Z. Messner, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
  7. Turyna J.: Rachunkowość finansowa, Wyd. C.H.beck Warszawa 2008.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz.U. nr 152 z 2009 roku, poz. 1223 z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami.
  9. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Wolters Kluwer Bussiness Kraków 2007.
  10. Winiarska K.: MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu