BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie i kierunki uproszczeń rachunku przepływów pieniężnych
Importance and Directions of Simplifying a Statement of Cash Flows
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 41, s. 561-571, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Przepływy pieniężne, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Cash flows, Financial statements
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia informacji o przepływach pieniężnych oraz przedstawienie propozycji uproszczenia rachunku przepływów pieniężnych. Warto podkreślić, że korzystanie z uproszczonego rachunku przepływów pieniężnych można polecić jednostkom gospodarczym, które nie mają obowiązku sporządzania tego elementu sprawozdania finansowego. Jednak osoby zarządzające i właściciele małych i średnich jednostek gospodarczych duże znaczenie przypisują środkom pieniężnym i ich przepływom. (fragment tekstu)

The purpose of the study is to determine the importance of information about cash flows as well as to present a proposal of simplifying a statement of cash flows. It is worth pointing out that the proposal of a simplified statement of cash flows may be recommended to these entities that are not obliged to prepare this component of a finan-cial statement. The main directions of simplifying a statement of cash flows are among other things: 1) reducing the number of items presented in the Appendix No. 1 to the Polish Ac-counting Act, 2) a possibility of presenting some items ,,per balance", i.e. as a result of a subtrac-tion of cash outflow from cash inflow, 3) a possibility of presenting the most important sources of cash inflows and out-flows, without searching for detailed items which have no effect on the cogni-tive value of a statement of cash flows.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A.: Finansowanie działalności gospodarczej, w: Vademecum dyrektora finansowego, red. W. Gos, Warszawa 2010.
 2. Bennett F.: Czy sprawozdawczość dotycząca przepływów pieniężnych jest wystarczająca w czasach kryzysu gospodarczego, www.PricewaterhouseCoopers, dostęp w dniu 15.01.2011.
 3. Drucker P.F: Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.
 4. Gołębiewski G., Tłaczała A.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 5. Herman A., Szablewski A.: Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 6. Jjiri Y.: Theory of Accounting Measurement, Studies in Accounting Research, American Accounting Association, Florida 1975, nr 10.
 7. Maślanka T.: Przepływy pieniężne w zrządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 8. MSR 7 "Rachunek przepływów pieniężnych", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej 2007, SKwP, IASB, Warszawa, Londyn 2007.
 9. Preliminary Views on Financial Statements Presentation - Discussion Paper, International Accounting Standards Board, April 2009.
 10. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 11. Śnieżek E.: Skrócony rachunek przepływów pieniężnych, w: Zamknięcie roku 2008, zeszyt specjalny, Rachunkowość, Warszawa 2008, s.1304.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu