BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieć Alfred (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Innowacyjność a wzrost gospodarczy
Innovativeness and economic growth
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 1, s. 5-14, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Innowacyjność gospodarki, Wzrost gospodarczy, Cykl koniunkturalny, Produkt krajowy brutto (PKB)
Innovation economy, Economic growth, Business cycles, Gross domestic product (GDP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wpływ innowacyjności na wzrost gospodarczy zależy od stopnia rozwoju gospodarki. Nie można zatem automatycznie kopiować recept rozwojowych formułowanych dla krajów wysokorozwiniętych, krajom będącym na niższym poziomie rozwoju technologicznego. Na podstawie analizy indeksu innowacyjności opracowywanego przez Komisję Europejską, oraz badań mechanizmu wdrażania innowacji, autor dowodzi, że stymulatory wzrostu gospodarczego muszą być dopasowane do danej gospodarki. Dlatego też propozycje zapisane w Strategii Polska 2030, nie przyniosą spodziewanych efektów. Jego zdaniem to nie wysoka innowacyjność będzie motorem wzrostu polskiej gospodarki, jak zakłada się w tym dokumencie, ale łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, zdolność do szybkich adaptacji oraz konkurowania na rynku UE, co wynika z relatywnie tańszych czynników produkcji. Podważając prognozy zawarte w tym dokumencie, autor przedstawia własną prognozę długookresowego rozwoju - do 2040 r., w której uwzględnia cykle Kondratiewa. Z przedstawionych szacunków wynika, że do 2040 r. polska gospodarka ma szansę rozwijać się w tempie 4 proc. średniorocznie. (abstrakt oryginalny)

The impact of innovation on economic growth depends on the level of economic development. Thus the prescriptions formulated for the development of highly developed countries, cannot be copy automatically for the countries with a lower level of technological development. Based on analysis of the innovation index, elaborated by the European Commission, and research on the mechanism of innovation implementation, the author argues that economic growth stimulants must be matched to the given economy. Therefore, proposals written in Poland 2030 Strategy will not bring the expected results. In his opinion, against an assumption in this document, the Polish economy growth driving force will not be the high innovativeness, but rather the easiness of doing business, the ability to adapt quickly and compete in the EU market, due to the relatively lower cost of production factors. Disputing this document forecasts, the author presents his own long-term growth prognosis by 2040, which includes Kondratieff cycles. The presented estimates suggest, that the Polish economy has a chance to grow by 2040 at a rate of 4 percent average annually. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieć A., Gospodarka w długookresowej perspektywie, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2011, nr 1(18).
 2. Boni M., Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 3. Czapiński J., Tylko miłość, wywiad, "Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej", 2012, grudzień 1-2.
 4. Grossman G., Helpman E., Innovation & Growth in the Global Economy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1991.
 5. Innovation Union Scoreboard, European Commission, Brussels 2011.
 6. Iwai K., A Contribution To The Evolutionary Theory Of Innovation, Imitation And Growth, "Journal of Economic Behavior and Organization", 2000, 43 (2) October.
 7. Jaegers T., Lipp-Lingua C., Amil D., Statistics in Focus, Eurostat, 2013, 1.
 8. Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD - EURO-STAT, wydanie polskie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 9. Polska 2040, Ekspertyza dla rządu polskiego, BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, 14 czerwiec 2012, Warszawa.
 10. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 2003.
 11. Rosenberg N., Innovation and Economic Growth, OECD, Paris 2004.
 12. Schumpeter A., Business Cycles, McGraw-Hill, New York 1939.
 13. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu